EBH/zanza0508

EBH/zanza0508

 

 

 

 

 

 

Egyházi fenntartású oktatási intézményben tanuló diák törvényes képviselője az intézménnyel szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt fordult panasszal a hatósághoz. A beadvány szerint az iskola csatlako­ zott az egyházi iskolákba járó tanulók esélyegyenlősége érdekében a 2006. december 16­án Budapesten, a Felvonulási térre tervezett országos demonst­ rációhoz, ezért az intézmény szervezésében a tanárok, szülők és diákok egy csoportja részt vett a demonstráción. A bejelentő azt sérelmezte, hogy a de­ monstráción részt nem vett, aznap a gimnáziumban maradt diákokkal ­ köz­ tük gyermekével ­ a tanítási órákon dolgozatot írattak. A panaszos annak vizsgálatát kérte, hogy az iskola intézkedése tekinthető­e az iskolában a taní­ tási órákon részt vevő, a demonstrációtól távolmaradt diákokkal szembeni va­ lamiféle büntetésnek, illetve hátrányos megkülönböztetésnek.

 

A hatóság a vizsgálat keretében meghallgatta az ügyfeleket és tanúkat, vala­ mint okiratokat szerzett be. A hatóság csak a tényállás megállapításához szükséges mértékben foglako­ zott a demonstráció megtartásával kapcsolatos szervezés körülményeivel. A tanúvallomások nyomán megállapítható körülményeket csak annyiban vette figyelembe, amelyek szükségesek voltak az iskolában maradt gyermekek hát­ rányos megkülönböztetésének megítélése vonatkozásában. A hatóság egyál­ talán nem vizsgálta az intézmény vallási, világnézeti beállítottságát, hitéleti tevékenységének gyakorlását, a kérelmező demonstrációról alkotott vélemé­ nyét, mert e tények, körülmények nem voltak mérvadóak a hátrányos meg­ különböztetés megállapítása szempontjából. Az, hogy a demonstráción diá­ kok is részt vettek, nem jogi, hanem erkölcsi kérdés.

 

A hatóság a demonstrációról távolmaradt, iskolai tanításon részt vevő kérel­ mező tekintetében nem az eltérő vallási vagy világnézeti, illetve politikai véle­ ményt, hanem az Ebktv. 8.§ t) pontjában foglalt „egyéb helyzetet” értékelte védett tulajdonságként.

 

A hatóság a bizonyítási eljárás eredményeként megállapította, hogy az oktatási intézmény megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a demonstráción részt vevő diákokhoz képest a tanórai megjelenésre kötelezett gyermekekkel szemben hátrányos intézkedést dolgozatíratás az értékelés kilátásba helyezésével tett, amelyet a diá­ kok retorzióként éltek meg. A hatóság a határozat kézhezvételétől megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását, egyúttal elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának a hatóság honlapján 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát, mivel a diákok alárendeltsége adott esetben kiszolgáltatottságukat eredményezte, ezért a hatóság álláspontja sze­ rint más oktatási intézmények vonatkozásában a megelőzéshez és visz­ szatartó hatáshoz fűződő célok csak a határozat nyilvános közzétételé­ vel érhetők el.

 

  1. május