EBH/zanza0307

EBH/zanza0307

 

 

 

 

 

 

Kerekesszékkel közlekedő mozgássérült a Hatósághoz írt kérelmében azt sérelmezte, hogy a lakóhelyén működő helyi bíróság bejárata a mozgáskorlátozottak által akadálymentesen nem közelíthető meg. A kérelmező beadványában előadta, hogy a folyamatban lévő polgári peres ügyében a bíróság épületébe kitűzött tárgyaláson azért nem jelent meg, mert az épületben nem tudott akadálymentesen bejutni, és a bíróság alkalmazottai sem nyújtottak számára megfelelő, illetve elfogadható segítséget.

 

Az eljárás alá vont képviselője az akadálymentesítés elmaradásával kapcsolatban azzal érvelt, az állam semmilyen feltételt nem biztosított a bíróságok számára ahhoz, hogy az akadálymentesítés megtörténjen. Az eljárás alá vont képviselője hivatkozott arra is, hogy az épület műemlék jellegű, és az illetékes műemlékvédelmi hatóság az ún. házilagos akadálymentesítéshez pl. rámpa létesítéséhez nem járult hozzá.

 

A Hatóság az ügyfelek nyilatkozatai, és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetésével a következőket állapította meg. Az akadálymentesség az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően épített környezet, amely szerint az építményekkel szemben általános követelményként írja elő, hogy az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a gyermekek részére az általuk is használt közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használatot.

 

A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása érdekében megalkotott, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 5.§ (1) bekezdése a fogyatékos személyt megillető jogok körében úgy rendelkezik, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a fogyatékkal élő emberek számára a közszolgáltatást nyújtó, meglévő középületek akadálymentesítését, mindenki számára megközelíthetővé tételére a törvény által előírt határidő – 2005. január 1. napja – eredménytelenül telt el. Tényként állapította meg a Hatóság, hogy az eljárás alá vont épületének bejárata nem alkalmas arra, hogy azon a mozgásában korlátozott, kerekesszékkel közlekedő kérelmező bejusson, ennél fogva fogyatékossága miatt el van zárva attól a lehetőségtől, hogy más ügyfelekkel szemben a bíróság épületébe akadálytalanul közlekedjen, az intézmény szolgáltatásait igénybe vehesse. A Hatóság nem fogadta el kimentési okként a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoknak az eljárás alá vont bíróság kedvezőtlen költségvetési helyzetét.

 

Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy a bíróság megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a mozgássérült, kerekesszékkel közlekedő kérelmező számára a bíróság épületének bejáratainál az akadálymentes bejutást nem biztosította.

 

 

 A Hatóság a határozat kézhezvételétől az eljárás alá vont bíróságot a jogsértő magatartás továbbfolytatásától eltiltotta, kötelezte, hogy a sérelmes helyzetet 60 napon belül szüntesse meg, egyúttal elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

  1. március