EBH/831/2007

EBH/831/2007

 

Kérelmező 2007. szeptember 3-án az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz írt beadványában előadta, hogy német szakos pedagógusként dolgozott egy fővárosi iskolában, ahol határozott idejű kinevezéssel 2006. szeptember 12-től 2007. augusztus 31-ig alkalmazták, helyettesítésre. Kérelmező előadta, hogy vele együtt több más kolléganőt is hozzá hasonlóan határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott az eljárás alá vont, akiknek a kinevezése ugyancsak egy tanévre szólt. Kérelmező közalkalmazotti jogviszonyát az eljárás alá vont intézmény annak lejártát követően nem hosszabbította meg, ezt Kérelmező azért találta sérelmesnek, mivel a másik két kolléganő szerződése meghosszabbításra került. Álláspontja szerint mindkét kolléganő hozzá képest szakmailag csekélyebb adottságokkal rendelkezett, a munkáltató mégis őket részesítette előnyben. Kérelmező álláspontja szerint életkora (50 éves) volt az egyik olyan tényező, amely miatt vele szemben inkább a pályakezdőnek minősülő kolléganőt alkalmazta tovább az eljárás alá vont. Kérelmező az eljárás alá vont intézmény vezetőjéhez 2007. június 29-én írt levelében kérte a kinevezésének meghosszabbítását, azonban a munkáltató annak nem tett eleget.

 

Azzal, hogy az eljárás alá vont iskola Kérelmező újabb munkára jelentkezését figyelmen kívül hagyta a kinevezés meghosszabbításánál, álláspontja szerint vele szemben megsértette az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ o), r) és t) pontjaiban felsorolt védett tulajdonságai miatt a Munka Törvénykönyvének 5.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakat.

 

Az eljárás alá vont a Hatóság felhívására csatolta azt a kimutatást, amely tartalmazza, hogy a 2006/07-es tanévben összesen 17 főt foglalkoztatott határozott idejű szerződéssel, közülük 4 főnek nem hosszabbította meg a szerződését, ebből két főnek 60 illetve 66 éves korában szűnt meg a közalkalmazotti kinevezése, Kérelmezőnek 50 éves korában, további egy főnek 38 évesen. Az eljárás alá vont bejelentette, hogy a tavalyi tanévben összesen 101 főt foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban, 84 főt határozatlan időre, 17 főt határozott idejű kinevezéssel és 5 főt ez utóbbiak közül helyettesítésre.

 

A Hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen meghallgatta Kérelmezőt személyesen, jogi képviselőjét, az eljárás alá vont intézmény igazgató-helyettesét és az eljárás alá vont jogi képviselőjét.

 

A tárgyaláson eljárás alá vont előadta, hogy Kérelmező állításával ellentétben nem történt újabb állásra jelentkezés az oktatási intézményben. A Kérelmező által hivatkozott egyik kolléganőt 2007. január 1-jén határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazták, az eljárás alá vont a kinevezés módosítását bemutatta a Hatóság részére. A másik kolléganő vonatkozásában az eljárás alá vont előadta, hogy nevezett két szakot tanított az intézményben, németet és magyart, vele a határozott idő lejártát követően újabb határozott idejű kinevezést írt alá a munkáltató, mindkét szak vonatkozásában továbbfoglalkoztatta.

 

Eljárás alá vont elmondta, hogy Kérelmezőt nem állt módjában továbbfoglalkoztatni, tekintettel arra, hogy a 2007/08-as tanévben a kötelező óraszám megemelésének elrendelése miatt a Kérelmező álláshelye óraszámmal nem került lefedésre, az intézmény minden oktató további foglalkoztatását nem tudta teljesíteni. Eljárás alá vont előadta még, hogy az általa csatolt listán szereplő 60 éves pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát az illető saját kérésére szüntették meg, mivel másik iskolában helyezkedett el.

 

Az Ebktv. 19.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében az osztott bizonyítás szabályai szerint az eljárás alá vontat terheli annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által

 

 

 

 valószínűsített körülmények nem állnak fenn. Ezzel kapcsolatban az eljárás alá vont hitelt érdemlően igazolta, hogy a Kérelmező által hivatkozott egyik kolléganő nem volt Kérelmezővel összehasonlítható helyzetben, hiszen vele 2007. január 1-től határozatlan időre szóló kinevezést kötött. A másik kolléganő vonatkozásában mind a Kérelmező, mind az eljárás alá vont egybehangzóan nyilatkoztak arra nézve, hogy két szakot tanító pedagógusról volt szó, akit a német mellett magyar szakra nézve újabb egy évre tovább foglalkoztatott az eljárás alá vont, ilyen tekintetben tehát nem volt összehasonlítható helyzetben a német szakot tanító Kérelmezővel.

 

A Hatóság álláspontja szerint az Ebktv. 19.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak is eleget tett az eljárás alá vont, amikor Kérelmező életkorára, mint védett tulajdonságra vonatkozóan az általa csatolt nevek listájával igazolta, hogy Kérelmezővel együtt három 50 év feletti pedagógus közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg a 2006/07-es tanév végén, azonban egy fő közülük 66 éves volt, tehát öregségi nyugdíjra jogosult, egy fő pedig, akinek 60 éves korában szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, másik oktatási intézményben helyezkedett el. Ilyen értelemben nem volt megállapítható, hogy az eljárás alá vont kizárólag az 50 év feletti életkort vette alapul akkor, amikor a határozott időre szóló kinevezéseket nem hosszabbította meg.

 

Eljárás alá vont kimentését a Hatóság elfogadta abban a tekintetben is, hogy az új tanévben a kötelező óraszámok megemelkedése miatt nem volt lehetősége minden korábban határozott időre alkalmazott pedagógusnak órát biztosítani, így a határozott idő lejárta után közülük négy főnek már nem hosszabbította meg a kinevezését.

 

Az Ebktv. 8.§ r) pontjában foglalt védett tulajdonságot a Hatóság felhívása ellenére Kérelmező nem igazolta, önmagában a határozott idejű kinevezés nem jelenti a sérelmet, hiszen azt Kérelmező elfogadta, és a tárgyaláson is úgy nyilatkozott, hogy ellene nem élt keresettel a munkaügyi bíróságnál.

 

Az Ebktv. t) pontjára történő hivatkozást – magasabb szakképzettség és nagyobb gyakorlat- vonatkozásában megjegyzi a Hatóság, hogy a Kérelmező által összehasonlítható helyzetben lévő egyik kolléganő- bár életkora 50 év alatt van- két szakot tanított, és mindkét szak vonatkozásában tovább alkalmazták a 2007/08-as tanévben, így a német szakot oktató Kérelmező szakmai tapasztalata e tekintetben nem vehető figyelembe. Kérelmező a Hatóságnál 2007. szeptember 17-én történt személyes megjelenése alkalmával maga is elismerte, hogy az eljárás alá vont pályázatot nem írt ki a 2007/08-as tanévre nézve, tehát ilyen értelemben az általa megfogalmazott „munkára jelentkezés” –t a Hatóság annak tudta értékelni, hogy Kérelmező szerette volna, ha a határozott idejű szerződését meghosszabbítják, azonban erre a munkáltató az eset összes körülményeit tekintve nem volt köteles.

 

Fentiek alapján a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. november