EBH/82/2007

EBH/82/2007

 

 

A kérelmező sérelmezte, hogy az illetékes gyámhivatal megszüntette korlátozottan cselekvőképes gondnokoltja utógondozói ellátását, majd a Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) megvonta tőle az utógondozói ellátmányt, továbbá, hogy a fiatal felnőtt utógondozója nem látta el teljes körűen tevékenységét, nem nyújtott számára megfelelő tájékoztatást. A Magyar Államkincstár - a beküldött iskolalátogatási igazolás ellenére - megszüntette a családi pótlék folyósítását, arra hivatkozva, hogy azt nem kapták meg, gondnokoltja iskolája pedig nem adott ki kérésére újabbat.

 

A kérelmező két és fél éves kora óta nevelte a gondnokoltat, aki korábban egy szakképző iskolában tanult. Mivel képessé vált az önálló munkavégzésre, segítendő fejlődését a 2006/2007-es tanév kezdetén egy Rehabilitációs Intézetébe kérte a felvételét, a szükséges vizsgálatokon megfelelt. Az illetékes gyámhivatal az utógondozói ellátást megszüntette, mivel az utógondozó jelentette, hogy felvették a teljes körű ellátást biztosító, bentlakásos intézetbe. A fiatal jövedelemmel nem rendelkezik, az intézetnek pedig térítési díjat kell fizetni, nem tudják, hogy ezt hogy fogják megoldani a jövőben, ezért a hatóság segítségét kérte a gondnok.

 

A vizsgálat során nem volt megállapítható, hogy a kérelmező által képviselt gondnokoltat fogyatékosságával összefüggésben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban, közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítették volna, mivel a gyámhivatal és a Magyar Államkincstár a vonatkozó jogszabályok keretei között hozta meg döntését. Önmagában az, hogy valamely védett tulajdonsággal rendelkező ügyfél számára a hatóság sérelmes döntést hoz, nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza azokat az eseteket így azt is, ha a fiatal felnőtt ellátását szociális bentlakásos intézmény biztosítja - amelyekben az utógondozói ellátást a gyámhivatal megszünteti, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a családi pótlékra való jogosultság feltételeit, a törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet pedig, hogy tanulói jogviszony esetén annak fennállásáról a közoktatási intézmény igazolását minden év szeptember 30-áig be kell nyújtani. A kérelmező sérelmezte, hogy mivel gondnokoltja bentlakásos intézményben él, nem jogosult utógondozói ellátásra. A hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy nem folytathat eljárást arra vonatkozóan, hogy a vonatkozó törvények sértik-e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel nem vizsgálhatja az országgyűlés közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. Jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást bárki indítványozhatja.

 

Amennyiben az ügyfél valamely közigazgatási hatóság határozatát, eljárását sérelmezi, jogorvoslatért a másodfokú szervhez, jelen esetben az illetékes Regionális Közigazgatási Hivatal Megyei Gyámhivatalához, illetve a Magyar Államkincstárhoz fordulhatott, erre azonban nem került sor.

 

Nem merült fel adat arra vonatkozóan sem, hogy ok-okozati összefüggés lenne a gondnokolt fogyatékossága és az utógondozó, továbbá az iskola eljárása között. Annak vizsgálatára, hogy a fiatal számára kirendelt utógondozó nem adott megfelelő tájékoztatást a kérelmezőnek, a Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet vezetője, mint munkáltató és a fenntartó, a Megyei Önkormányzat jogosult felügyeleti jogkörében.

 

Az 1998-2003. között a GYIVI által okozott sérelmekkel kapcsolatban a hatóság az egyéb szükséges feltételek megléte esetén sem indíthatott volna vizsgálatot, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

 

 

 

 (Ebktv.) 2004. január 27-én lépett hatályba, s a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan hatáskör hiányában nem folytathat eljárást.

 

A hatóság megkereste a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztatási és Tanácsadási Osztályának Vezetőjét, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a gondnokolt részére megigényelhető ellátásokkal kapcsolatban.

 

Mindezekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani, mivel a leírtak alapján nem volt megállapítható, hogy valamely eljárás során a gondnokoltat fogyatékossága miatt hátrányos megkülönböztetés érte volna.

 

  1. június