EBH/747-2006

EBH/747-2006

 

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt melyben egyebek mellett ­ sérelmezte, hogy munkáltatója többször elutasította átsorolás iránti kérelmét, mellyel kapcsolatban kérte a hatóság döntését, továbbá elmaradt illetménykülönbözete elszámoltatását.

 

A kérelmező előadta, hogy 1997­től köztisztviselőként (adóellenőr) dolgozik. 2005­ben személyügyi szervezői főiskolai oklevelet szerzett, melyet bemutatott a Személyügyi Főosztályon, ahol arról tájékoztatták, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 26.§ (2) bekezdése szerint nincs lehetőség magasabb besorolási osztályba történő sorolására – így közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezésére sem­, mivel végzettsége nem szakirányú.

 

A kérelmező sérelmezte, hogy munkahelyén az azonos munkát végzők között rendkívül eltérőek a bérkülönbségek, az illetmény besorolás szerint kétszer kevesebb a bére, mint az azonos munkát végző revizoroké, akik tanári, műszaki, kohómérnöki, pénzügyi diplomával rendelkeznek. Sérelmezte továbbá az indokolás nélküli prémium megvonást, a vezetői utasításadás és a munkafeltételek biztosításának módját, továbbá, hogy nem vehet részt a közigazgatási szakvizsgára történő felkészítő oktatásban.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely a törvény 8.§­ában felsorolt ­ tulajdonsága miatt (pl. nem, életkor, családi, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, anyanyelv, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, egyéb helyzet stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka.

 

A hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy őt azzal ok­okozati összefüggésben kedvezőtlenebb bánásmódban részesítsék. Az osztott bizonyítás ­ Ebktv. 19.§ ­ szabályai szerint az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania, hogy hátrány érte, és hogy ­ ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint ­ rendelkezett az Ebktv. 8. §­ ban meghatározott valamely tulajdonsággal. A kérelmező azonban nem rendelkezett jogszabály által védett, személyes tulajdonsággal, mely az eljárás megindításának törvényi feltétele.

 

A hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy arra vonatkozóan, hogy munkáltatója a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt­e el akkor, amikor nem sorolta magasabb besorolási osztályba, a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat kereseti kérelemmel (besorolás megváltoztatása és az elmaradt illetménykülönbözet megfizetése iránt), mellyel kapcsolatban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkajogi tanácsadó ügyfélszolgálati irodájában (Budapest, V. ker. Akadémia u. 3., Tel.: 475­5860) kérhet felvilágosítást.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania, mivel védett tulajdonság hiánya miatt nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. március