EBH/746/2007

EBH/746/2007

 

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a munkáltatójával szemben. A Kérelmező sérelmezte, hogy munkáltatója, egy óvodavezető az óvodapedagógusi közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntette, mivel az előírt határidőig nem szerezte meg a német nemzetiségi óvodapedagógusi képzettséget, ezzel munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált. Ezt követően a munkáltató olyan óvodapedagógust alkalmazott, aki szintén nem rendelkezett a törvényben előírt német nemzetiségi óvodapedagógusi főiskolai végzettséggel.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne.

 

Az osztott bizonyítás - Ebktv. 19.§ - szabályai szerint az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és hogy - ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint - rendelkezett az Ebktv. 8. §-ban meghatározott valamely tulajdonsággal (pl. nem, faj, bőrszín, nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, stb.). Az eljárás alá vontat terheli annak bizonyítása, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony keretében nem volt köteles megtartani.

 

A hatóságnak a fent leírt feltételek törvény által védett tulajdonság és valószínűsített sérelem - esetén van lehetősége az eljárást megindítani. A Kérelmező védett tulajdonsággal nem rendelkezett, mely a hatósági eljárás megindításának jogszabályi feltétele.

 

Kérelmező problémája védett tulajdonság hiányában munkajogi kérdés, amennyiben a munkáltatói intézkedést sérelmesnek tartotta, a felmentésben meghatározott időn belül Munkaügyi Bírósághoz fordulhatott.

 

Mindezekre tekintettel az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel a fent leírtak miatt nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. október