EBH/704/2007

EBH/704/2007

 

 

Kérelmező a hatósághoz írásban benyújtott kérelmében sérelmezte, hogy munkahelyén, ahol több éve óvónőként dolgozott, az óvodavezetői állás betöltésére kiírt pályázaton a munkahelyi vezetője mellett maga is indult, emiatt vele szemben a vezető részéről „lejárató hadjárat” indult. A vezető etikátlan és ellenséges magatartást tanúsított vele szemben, munkatársait ellene hangolta, majd a fenntartói döntés alapján végrehajtott létszámcsökkentés során elbocsátották. Kérelmező állítása szerint roma származása miatt szenvedte el a munkahelyi sérelmeket. A hatóság széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le, okiratokat szerzett be, és az ügy szereplőinek részvételével tárgyalást tartott.

 

A lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként megállapította, hogy kérelmezővel szemben nem roma származása, hanem az ún. egyéb helyzete miatt sértette meg a munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét. A kérelmező a beadványában nem állította azt, hogy a roma származása miatt érte sérelem, kérelmében is csupán utalt arra, hogy elbocsátását követően romaként lényegesen kedvezőtlenebbek az elhelyezkedési esélyei a nem roma munkavállalókhoz képest. Mindezek mellett nem életszerű a munkáltatói intézkedések jogszerűtlenségének ezen okra való hivatkozás azért sem, mivel a kérelmező maga is azt állította, hogy korábban nem merült fel sem a vezető, sem pedig a munkatársak részéről a roma származása, erre való utalás soha nem hangzott az érintettek részéről. Erre tekintettel a hatóság nem a roma kisebbséghez való tartozást, hanem a kérelmező azon helyzetét értékelte védett tulajdonságként, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló vezető mellett, maga is indult a vezetői állás betöltésére kiírt pályázaton.

 

A hatóság a határozatában azt állapította meg, hogy a munkáltató az Ebktv. 10.§-ában foglalt zaklatás miatt vonható felelősségre: az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, eljárás alá vont megvalósította a zaklatás tényállását azzal, hogy adott időszakban kérelmezőnek az óvodavezetői álláshelyre történő pályázatával egyéb helyzetével összefüggésben olyan magatartást tanúsított, amelynek hatására kérelmezővel szemben ellenséges, megalázó környezet alakult ki, majd kérelmező közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszűntette, aki egyébként az óvoda egyik legrégebbi, tapasztalt óvodapedagógusa volt. A szankció megállapítása körében a jogsértő magatartás megállapításán és a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától való eltiltáson túl a határozat nyilvánosságra hozataláról döntött a hatóság.

 

  1. december