EBH/7/2007

EBH/7/2007

             

 

A kérelmező beadványa szerint munkáltatója évek óta hátrányosan megkülönbözteti őt, sorozatosan jogsérelmet okoz neki. A hátrányos megkülönböztetés alapját képző tulajdonságnak nemi hovatartozását, életkorát, egészségi állapotát, fogyatékosságát, továbbá politikai és más véleményét jelölte meg, ami miatt folyamatosan zaklatásokat, megtorlás, elkülönítés jellegű intézkedéseket kellett elszenvednie munkaviszonya alatt. A kérelmező új munkaköri leírást kapott, mely szerint az állása betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megjelölése: „felsőfokú (egyetem, főiskola)”. A kérelmező azonnal beiratkozott az egyik főiskola levelező tagozatára. A beiratkozást és a félév megkezdését követően, újabb munkaköri leírást kapott, amely szerint a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségnek megfelel a meglévő szakképesítése. A kérelmező szerint a másik 4 azonos munkakörben dolgozó kolléganője munkaköri leírása nem módosult, számukra a mai napig előírás a felsőfokú végzettség a munkakör betöltéséhez. A kérelmező azt is kifogásolta, hogy a többi revizortól eltérően méltánytalanul alacsony alapbért kapott, 2006-ban csak ő nem részesült bérfejlesztésben. A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy egy 3 személyes irodában dolgozik egyedül, így őt elkülönítették a munkatársaitól. A kérelmező úgy nyilatkozott, hogy csak vele nem kommunikál az eljárás alá vont.

 

A Hatóság két tárgyalást tartott, melyen a kérelmező és az eljárás alá vont által megjelölt tanúkat hallgatott meg. Az eltérő vélemény, mint védett tulajdonság pontosan meghatározható és bizonyítandó kell legyen az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása során, mivel ritka az a helyzet, amikor minden érintett egyetért. Ezért a munka koncepcionális elemét vagy az egyenlő bánásmód követelményét érintő kérdések, eltérő vélemények vonhatók e körbe, figyelemmel arra is, hogy minden munkahelyet a hierarchizálás és a szervezeti és működési szabályzatban leírt munkakörök rendszere működtet. Az eljárás során nem lehetett bizonyítani, hogy ilyen jellegű lett volna a véleménykülönbség a felek között. A Hatóság álláspontja szerint a kegyeleti jog gyakorlását, vagyis azt a tényt, hogy a kérelmező rendszeresen látogatta néhai élettársának a „301-es parcellába” temetett testvérét, nem lehet a kérelmező politikai véleményének tekinteni, egyébként sem volt bizonyítható, hogy az eljárás alá vont e vonatkozásban a sérelmezett kijelentést tette. A kérelmező nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetését kizárja az a tény, hogy a vele összehasonlítható helyzetben lévők többsége nő. Az életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetést nem támasztja alá az a tény, hogy az összehasonlítható helyzetben lévők a kérelmezőnél idősebbek. Egészségi állapotáról a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy a munkahelyi sérelmek folytán alakult ki depressziója, maradandó egészségkárosodása. Egészségi állapota nem lehetett a hátrányos megkülönbözetés alapját képező védett tulajdonsága, ha betegsége az elszenvedett sérelmeket követően alakult ki. Fogyatékosságról a kérelmező nem nyilatkozott, a hatóság felhívására egy klinikai pszichológiai ambuláns lapot csatolt, ami nem bizonyítja, hogy a kérelmező valamilyen fogyatékosságban szenvedne.

 

A fent kifejtettek szerint a kérelmező vagy nem rendelkezik a törvény által védett, személyes tulajdonsággal, vagy nem azzal összefüggésben érte hátrány. Önmagában a hátrány illetve a sérelem nem elegendő ahhoz, hogy a Hatóság megállapítsa az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, ezért a hatóság a kérelem elutasításáról döntött.

 

Ugyanakkor a feltárt tényállás egyes elemei megfelelnek az Ebktv. 10. §-a szerinti zaklatás tényállásának, mert kétség kívül megállapítható, hogy a kérelmezővel szemben a munkahelyén ellenséges, egyes esetekben megszégyenítő vagy támadó környezet alakult ki. A zaklatás másik, a tényállás megállapíthatóságának konjunktív feltétele – a védett tulajdonság megléte – a fentiekben kifejtettek szerint azonban az eljárás során nem volt megállapítható. A munkáltató által kezdeményezett „békéltetés” - az állandósult konfliktusok feloldására - sem járt eredménnyel.

 

június