EBH/676/2007

EBH/676/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz, melyben segítséget kért a tulajdonában álló ingatlant jogcím nélkül használókkal szembeni fellépéshez. Beadványában kifejtette, hogy ingatlanát 2004. óta szeretné értékesíteni, ám a lakásba befogadott bérlők magatartása ezt lehetetlenné teszi. A befogadott család az ingatlant bérleti díj fizetése nélkül használja, jelentős összegű közműtartozást halmozott fel, miközben a lakást elhagyni nem hajlandó, annak megvásárlására irányuló szándékát időről időre kinyilvánítja, de különböző indokoknál fogva mindig az adásvétel halasztását kéri. Kérelmező a lakók kéréseinek egy ideig rendszeresen eleget tett, de ma már reménytelennek látja, hogy az adásvételre valaha is sor kerüljön, így a helyi polgármesterhez, a jegyzőhöz, a rendőrkapitánysághoz, valamint a Hatósághoz fordult segítségért. Célja az ingatlan értékesítése és/vagy a jogcím nélküli használók eltávolítása.

 

A panaszos által előadottak alapján a Hatóság az alábbiakat állapította meg. A Hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely, a törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal ok-okozati összefüggésben másokhoz képest eltérő, számára hátrányosabb bánásmódban részesítsék. Az eljárás során a sérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és hogy annak elszenvedésekor rendelkezett az Ebktv- ben felsorolt védett tulajdonságok valamelyikével. A Hatóság álláspontja szerint tárgyi ügyben a kérelem tartalmából nem volt megállapítható, hogy Kérelmező az Ebktv. 8. §-ában felsorolt védett tulajdonságok bármelyikével is rendelkezne, valamint maga a hátrány és annak okozója sem volt meghatározható egyértelműen, így a hatósági eljárás lefolytatásának alapvető jogszabályi feltételei nem teljesültek.

 

A magánszemélyek közötti konfliktusokra, magánjogviszonyokra az Ebktv. hatálya nem terjed ki. Kérelmezőnek az ingatlanhoz fűződő igényei érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései alapján az illetékes bíróság előtt per indítható. A Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b) pontja alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. december