EBH/641/2007

EBH/641/2007

 

Kérelmező kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz arra hivatkozva, hogy az egyik Bank megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét. Panaszában előadta, hogy 2007. júniusában a Bank honlapján olvasott akciós ajánlat alapján próbált hitelkártyát igényelni, az ott felkínált on-line igénylőlap kitöltésével. Kérelmét azonban a Bank elutasította arra hivatkozva, hogy elmúlt 70 éves. Kérelmező ugyan e-mailben reklamált a Banknál, de azt a választ kapta, hogy az életkor alapú elutasítás oka egy belső utasítás. A Kérelmező által csatolt iratokból megállapítható volt, hogy Kérelmező on-line hitelkártya igénylését a rendszer a tényleges születési dátumával egyszerűen nem fogadta. A Bank érdeklődésére válaszul felvilágosította őt, hogy a hitelkártya igénylés felső korhatára 70 év, amit belső ügyviteli utasításuk tartalmaz. Ettől eltérni méltányossági okokból sincs lehetőségük.

 

A Hatóság fentiek alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a Bankkal szemben eljárást indított. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a 70. életévre vonatkozó korlátozás a Bank hitelkártya engedélyezéssel kapcsolatos gyakorlatában egy kockázatkezelés által indokolt ún. szakmai szabály alkalmazását jelenti, mely az eljárás alá vont álláspontja szerint jogszerű, mert annak a hitelkártya jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. Az eljárás alá vont kijelentette továbbá, hogy az egyenlő bánásmód elvét maradéktalanul tiszteletben tartja, az ebből eredő jogokat valamennyi ügyfelének biztosítja, ám ez álláspontja szerint nem jelenti azt, hogy minden megkülönböztetés tilos lenne. Eljárás alá vont álláspontja szerint a prudens banki működés alapvető követelménye a hitelezési kockázat értékelése és a kockázatkezelés megfelelő eszközeinek megtalálása. Az emberi életkort eljárás alá vont jelentős kockázati tényezőnek tartja, mivel a hitelnyújtás szempontjából alapvető követelmény, hogy a hitelt annak adósa saját jövedelméből fizesse vissza, fedezetek érvényesítésére csak kivételesen kerüljön sor. Egy bizonyos életkor felett pedig megnő annak kockázata, hogy az adós nem tudja visszafizetni a hitelét. A magasabb életkor értékelése tehát a Bank álláspontja szerint önmagában nem hátrányos megkülönböztetés, csupán egy meglévő kockázati tényező kezelése.

 

Ezt követően a Hatóság azon felhívására, hogy a 70 év feletti ügyfelekkel való hitelkártya szerződés megkötését kizáró üzletszabályzatát, illetve belső utasítását csatolja, az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy a Banknak nincs sem olyan üzletszabályzata, sem olyan belső utasítása, amely tartalmazná a 70 éven felüli ügyfeleknek a hitelkártya szerződés megkötéséből való kizárását, e vonatkozásban a Bank ügyintézője kérelmező részére téves tájékoztatást adott. A sérelmezett eljárás valójában egy egyedi, ún. szakmai szabály alkalmazását jelentette a Bank gyakorlatában, melyet időközben az on-line hitelkártya igénylések körében is megszüntettek.

 

A Hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok, a Kérelmező és az eljárás alá vont által előadottak, valamint a csatolt dokumentumok alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével megállapította, hogy a kérelem alapos.

 

A Hatóság figyelembe vette a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának a lakossági hitelezés előzetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveiről szóló 9/2006 (XI.7.) számú ajánlását, mely kimondja: „A pénzügyi intézmény ügyfele életkorát ne tekintse a hitelkérelem automatikus elutasítása indokának. Mérlegelje, hogy milyen módon nyújthat hitelt idősebb ügyfelének (pl. további biztosítékok előírása)”.

 

Jelen esetben megállapítható, hogy eljárás alá vont cselekményeinek következtében azzal, hogy pusztán Kérelmező életkorára hivatkozással tagadta meg a hitelkártya szerződés megkötését Kérelmező emberi méltósághoz való alapvető joga sérült.

 

Tárgyi ügyben a bizonyítási eljárás során Kérelmező védett tulajdonságának meglétét, azaz életkorát, valamint a hátrányt vagyis a hitelkártya szerződés megkötésének elutasítását –, és a kettő közötti okozati összefüggést az eljárás alá vont nem is vitatta. A Bank kimentésként adta azonban elő, hogy álláspontja szerint az adott, időskorú ügyféllel szembeni jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű megkülönböztetésnek minősül az, hogy a 70 év feletti ügyfeleket pusztán az életkoruk által jelentett kockázat okán kizárták a szolgáltatásból, velük nem kötöttek szerződést.

 

A Hatóság nem vitatta eljárás alá vont jogát ahhoz, hogy a prudens működés és a hitelkockázat csökkentésének érdekeit szem előtt tartva különböző szempontok alapján pontosan megválassza azon ügyfeleket, akikkel szerződést köt. Ugyanakkor nem fogadható el jogszerűnek az általánosító gyakorlat, amely az anyagi hátterét és egyéb feltételeit tekintve különös kockázatot nem jelentő ügyféllel történő szerződéskötést kizárólag életkorára tekintettel tagadja meg. Az időskorú ügyfelek, így Kérelmező emberi méltóságát súlyosan sérti az általánosítás, amely kivétel nélkül kizárja őket olyan szolgáltatásból, amely a velük összehasonlítható helyzetű, ám 70 év alatti személyek számára nyitva áll.

 

A Hatóság döntését alátámasztja az a fent hivatkozott PSZÁF állásfoglalás, melyben foglaltaknak megfelelően módosította gyakorlatát a pénzintézet.

 

A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a Hatóság azt állapította meg, hogy jelen esetben azok teljes bankszektort érintő preventív, visszatartó hatásának eléréséhez szükséges a pénzbírság kiszabása, valamint a határozat nyilvánosságra hozatala is, ezért fenti szankciókat alkalmazta.

 

Ugyanakkor a Hatóság eljárás alá vont javára értékelte a Bank lépését gyakorlata megváltoztatására. Az adott szakmai szabályt már a hatósági eljárás során úgy módosították, hogy a 70 év feletti ügyfelek is köthessenek hitelkártya szerződést, akár on- line ügyintézés útján is. A jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától való eltiltást, mint szankciót a Hatóság fentiek miatt nem is alkalmazta, mert eljárás alá vont a jogsértő gyakorlatát megszüntette. Tekintettel azonban a kérelmezőt ért vitathatatlan és súlyos hátrányra, valamint arra, hogy a diszkriminatív gyakorlat huzamosabb időn keresztül fennállt, a Hatóság a nyilvánosságra hozatal mellett 2.000.000,-Ft összegű bírságot szabott ki az ügyben.

 

  1. december