EBH/636/2006

EBH/636/2006

 

Kérelmező 2006. szeptember 21­én kérelemmel fordult a Hatósághoz, melyben előadta, hogy álláspontja szerint az A. Fitness Kft. megsérti az egyenlő bánásmód követelményét, mivel aktuális árlistájában a diák kedvezményre jogosultak csoportján belül a 35 éves kort feltételként szabja a kedvezmény igénybe vételéhez.

 

Kérelmező előadta még, hogy az eljárás alá vonttal évek óta jogviszonyban áll, és rendszeresen igénybe veszi a fitness terem által kínált szolgáltatásokat. A szolgáltatások igénybe vétele bérlettel történt, a legutolsó bérlet 2006. szeptember 16­án járt le, ekkor azonban már egy új árlistát tett közzé az eljárás alá vont, amely szerint a diákkedvezményeket csak 35 év alatt lehet igénybe venni. Kérelmező így újabb bérletet nem váltott, kérdésére, hogy miért tesznek különbséget a diákok között, azt a választ kapta, hogy más szolgáltatóknál is gyakorlat az, hogy a diákigazolvánnyal rendelkezők között életkor alapján különbséget tesznek.

 

Kérelmező csatolta kérelméhez másolatban a diákigazolványát, a tárgyaláson pedig bemutatta azt eredetben is a Hatóság részére, amelyből megállapítható volt, hogy az ELTE Jogtudományi Intézetének hallgatója, diákigazolványa 2007. március 31­ig érvényesítve van.

 

Az eljárás alá vont előadta, hogy 2006. szeptember 1­től alkalmazza az új díjszabást, amelyet a vendégkör Kérelmező kivételével elfogadott. Az új díjszabásban a Kft. vezetése pontosítani kívánta azoknak a körét, akiket kedvezményben kíván részesíteni. A díjszabás kialakításakor úgy döntöttek, hogy a vélelmezésük szerint egzisztenciával még nem rendelkező, anyagilag kedvezőtlenebb helyzetben lévő 35 éven aluli diákoknak biztosítják a kedvezményes bérletvásárlás lehetőségét, ezzel is hozzá kívántak járulni ahhoz, hogy a felnövekvő generációnak ne a pénz legyen az egészséges életmódhoz történő hozzáférés akadálya.

 

Az eljárás alá vont előadta azt is, hogy profitorientált gazdasági társaság, mégis hajlandó jelentős bevételről lemondani annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű embereket segítse az egészségesebb életvitelhez. Azzal védekezett, hogy a távoktatás elterjedésével ma már nemcsak a „főfoglalkozású” diákok veszik igénybe a kedvezményt, hanem azok is, akik további diplomát szereznek. Az eljárás alá vont aláhúzta, hogy célja kifejezetten az volt, hogy a jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos helyzetű diákokat segítse hozzá az általa kínált szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz.

 

Az Ebktv. 7.§ (2) bekezdés értelmében csak az az intézkedés, gyakorlat nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő ésszerű indoka van. Az eljárás alá vont azzal, hogy a korábbi, a diákok szempontjából egységes díjszabását megváltoztatta, hátrányosan megkülönböztette azokat a diákokat, akik 35. életévük betöltését követően még tanulnak. Az eljárás alá vont az életkor határának meghatározásakor kizárólag szubjektív megközelítésből, a vagyoni helyzettel érvelt, amelyet a Hatóság álláspontja szerint nem lehet párhuzamba állítani az életkorral, ugyanis a kettő közötti összefüggés nem tendenciaszerű. Előfordulhat ugyanis, hogy valaki azért kényszerül tanulni felnőttként is, mert eredeti szakmájában nem tud elhelyezkedni, korábban szerzett ismeretei nem elégségesek a munkaerőpiacra történő bejutáshoz. Nyilvánvalóan a 35 év feletti diákok között vannak olyanok, akik már megfelelő egzisztenciával rendelkeznek, és a tanulásra, továbbképzésre azért van szükségük, hogy karrierjük kiteljesedjen, szakmailag még sikeresebbek legyenek, azonban önmagában a 35. életév betöltése nem lehet olyan objektív tény, körülmény, amely ésszerű indokot jelentene az általa korábban folytatott jogszerű gyakorlat megváltoztatására.

 

Az eljárás alá vont bár jóhiszeműen, de semmiképpen sem objektív körülményeket vett figyelembe a különbségtétel során, ezért azt a tárgyilagos mérlegelés körében életszerűnek tekinteni nem lehetséges. Ily módon a különbségtétel önkényesnek tekinthető.

 

A Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont Kft. Kérelmezővel szemben életkora miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmazott, és szankcióként a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a céget.

 

  1. december