EBH/592/2007

EBH/592/2007

 

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben sérelmezte az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának, a helyi jegyzőnek, a városi bíróságnak, ügyészségnek és a helyi rendőrőrsnek az eljárását. Megítélése szerint a családján belüli erőszakkal, illetve becsületsértéssel, rágalmazással kapcsolatos hivatalos eljárások során gyermekeit és őt méltatlan megkülönböztetés érte.

 

A Kérelmező előadta, hogy a helyi polgármesteri hivatal hivatásos gondnoka a volt férjének tanácsokat adott, a családon belüli erőszak gyermekeit és őt ért bántalmazások - megvalósításában segítette, továbbá becsületsértő kifejezésekkel illette. A Kérelmező sérelmezte, hogy volt férjével szemben nem kapott segítséget az Áldozatsegítő Szolgálattól és a helyi jegyzőtől. Sérelmezte a helyi rendőrőrs határozatát, mellyel elrendelték az elővezetését. Ezzel a határozattal szemben a Kérelmező élt jogorvoslati lehetőségével, azonban a városi ügyészség panaszát elutasította. Sérelmezte továbbá a városi bíróság eljárását, a hivatásos gondnoknak a rágalmazás és becsületsértés vétsége miatti feljelentése tárgyában hozott végzését, mivel az eljárás során nem hallgatták meg, továbbá elutasították volt férje távoltartásának elrendelésére irányuló indítványát. A Kérelmező kérte a hatóságtól, hogy kárát a helyi önkormányzat fizesse meg, mivel hátrányos megkülönböztetésben részesítették.

 

A hatóságnak – törvény által védett tulajdonság és valószínűsített sérelem - esetén van lehetősége az eljárást megindítani. A Kérelmező védett tulajdonságot nem jelölt meg kérelmében, mely a hatósági eljárás megindításának jogszabályi feltétele.

 

A hatóság nem vizsgálhatja a bíróságok, ügyészségek közhatalmi döntéseit és intézkedéseit, így a kérelemhez becsatolt határozatokat, végzéseket sem. Azokból megállapítható volt, hogy Kérelmező több esetben élt a jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv eljárt a panaszaival kapcsolatban.

 

Tájékoztatta a hatóság a Kérelmezőt, hogy nem jogosult az ügyfél részére anyagi kártérítés megállapítására, esetleges jogsértés esetén sem, mivel a vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetén elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, a jogsértést megállapító határozatának nyilvános közzétételét, megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, továbbá 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

 

Megjegyezte továbbá a hatóság, hogy a családjogi viszonyokra nem terjed ki a törvény hatálya, így a Kérelmező és volt férje, valamint rokonai közötti vitákba történő beavatkozásra e rendelkezés miatt sem jogosult.

 

Kérelmezőt tájékoztatta a hatóság, hogy az illetékes Megyei Igazságügyi Hivatalban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ügyfélszolgálati hálózatának ügyvédje ingyenes jogi tanácsot, illetve felvilágosítást nyújt jogi problémák megoldásával kapcsolatban. Továbbá a Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata munkatársai ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen - jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára. Beadványt, iratot az ügyfél rászorultságától függően, jövedelmi és vagyoni viszonyai vizsgálatát követően szerkesztenek.

 

A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. október