EBH/585/2012

EBH/585/2012

 

A hatósághoz benyújtott kérelem szerint a panaszos 2012. március 5-én létesített  közalkalmazotti jogviszonyt az egyik önkormányzat gazdasági szervezeténél 4 hónapos  próbaidő kitűzésével. Kérelmezőnek ekkor még nem volt tudomása arról, hogy gyermeket  vár, ez csak a munkába lépését követő néhány hét múlva derült ki. Kérelmező előadta, hogy a  7-8 hét körül egy váratlan vérzés következtében orvoshoz került, aki veszélyeztetett terhesnek nyilvánította, emiatt a továbbiakban nem tudott munkát végezni. A munkáltatóval telefonon közölte ezeket a tényeket, mivel nem volt szabad felkelnie. 2012. május 22-én személyesen bement a munkahelyére, ahol tájékoztatta közvetlen felettesét, hogy a kockázat még nem  szűnt meg, így munkát továbbra sem végezhet. Ekkor közölték vele, hogy írja alá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését közös megegyezéssel. Kérelmező a közös megegyezést nem írta alá, majd postán megkapta az azonnali hatályú felmentését  2012. május 31-i dátummal.

Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy Kérelmező közalkalmazotti jogviszonyát már azelőtt megszüntetni szándékoztak, hogy terhességéről tudomást szereztek volna, mert a belső ellenőri vizsgálat szerint kérelmező nem látta el megfelelően többek között pénztáros helyettesítési feladatait, illetve nem vitte be az erkölcsi bizonyítványát és késedelmesen adta le táppénzes papírjait is. Szintén hivatkozási alap volt az eljárás alá vont részéről, hogy a kérelmező nem írta alá a munkaköri leírását.

A meghallgatás során a Kérelmező előadta, hogy nem tagadta meg a pénztárosi munkát, csak tapasztalat hiányában segítséget kért, hiszen betanítást nem kapott. A munkába lépésekor a munkáltatónál megelégedtek az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló postai feladóvevény bemutatásával, később az erkölcsi bizonyítvány bemutatását nem kérte tőle senki, a táppénzes papírokat pedig önhibáján kívül adta le késve.

A hatóság az eljárás alá vont kimentését több ok miatt nem fogadta el. Először is, életszerűtlen, hogy kérelmező jogviszonyának megszüntetésére azért került sor, mert 2012. március 20-23 közötti időszakban nem látott el pénztárosi teendőket. A hatóság véleménye szerint indokolt volt segítséget kérnie annak érdekében, hogy munkáját szakszerűen lással el, hiszen kérelmezőt pénztároktatásra a munkáltató csak ezt követően, 2012. március 30-án küldte el, a megadott időben még munkaköri leírással sem rendelkezett. Az eljárás alá vont által csatolt belső ellenőri jelentés 4 hónapos időszak vonatkozásában szúrópróba szerű vizsgálatról tesz említést, melynek nagy részében a kérelmező nem végzett  munkát. A belső ellenőr által tett megállapítások ráadásul nem kizárólag kérelmező munkájával álltak összefüggésben, hiszen hiányosságokat tárt fel több területen is, és nem kizárólag a kérelmező által ellátott feladatokban voltak hibák. Ugyanakkor más munkavállalót a hibákért nem részesítettek szankcióban és összességében nézve mindenképpen aránytalan az intézkedés,  amely a jogviszony megszüntetését eredményezte. A hatóság véleménye szerint a munkáltató kötelezettsége, hogy amennyiben a munkaerő felvételekor megelégszik az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló  feladóvevény bemutatásával, a továbbiakban bekérje a vele jogviszonyt létesítő munkavállalója erkölcsi bizonyítványát és ez nem történt meg.  Ezeken kívül nem fogadható el kimentésként, hogy a kérelmező jogviszonyának megszüntetéséhez hozzájárult a munkaköri leírásának alá nem írása is, hiszen azt a munkáltató vezetője nem adta át neki.

A hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont nem bizonyította, hogy Kérelmezővel szemben megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét és sikertelen volt a kimentése arra nézve is, hogy Kérelmező munkaviszonyának megszüntetésére nem a terhességgel  összefüggő ok miatt került sor.

A hatóság elrendelte a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltását valamint  a határozatnak a hatóság honlapján történő közzétételét.

Az eljárás alá vont a döntéssel szemben keresettel fordult a Fővárosi Törvényszékhez.

 

  1. október