EBH/56/2007

EBH/56/2007

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt egy áruházzal és egy lakossági hitelezést folytató társasággal (pénzügyi szolgáltató) szemben, melyben sérelmezte, hogy amikor egy házi-mozi rendszert szeretett volna vásárolni kb. 100.000,-Ft értékben, 20 % befizetés mellett 4 hónapi ingyen hitelre, az áruház munkatársa elutasította, mivel nem magyar, hanem Magyarországon letelepedett román állampolgár. Ezt az áruhitelt nyújtó társaság ügyintézője is megerősítette telefonon.

 

A hatóság eljárást indított az áruházzal és a hitelt nyújtó társasággal szemben.

 

A hatóság a Kérelmező külföldi állampolgárságát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ t) pontja szerinti egyéb tulajdonságként értékelte. Hátrány érte, mivel nem vehette igénybe a hitelnyújtási szolgáltatást, kizárólag állampolgárságára tekintettel. Jövedelmi, vagyoni viszonyait, egyéni teljesítő képességét nem vizsgálva kizárták a szolgáltatásból.

 

A hatóság elfogadta az eljárás alá vont áruház védekezését, mely szerint hitelezési tevékenységet nem folytat, a hitelfelvétel feltételeit a hitelt nyújtó pénzügyi szolgáltató határozza meg, munkavállalójuk csupán átveszi a kérelmet és a kapcsolódó dokumentumokat, s továbbítja azokat a hitelezőnek, illetve a hitelező képzése alapján tájékoztatást nyújt a vásárlóknak.

 

Ugyanakkor nem fogadta el ésszerű indoknak a hatóság az áruhitelt nyújtó eljárás alá vont által előadottakat, mivel a nem magyar állampolgárok, így Kérelmező hátrányos megkülönböztetését eredményezte a Hirdetményében rögzített hiteligénylési feltétel alkalmazása, amely automatikusan kizárta az érintetteket olyan szolgáltatásból, amely a más, hasonló helyzetben lévő – megfelelő munkaviszonnyal, jövedelemmel, állandó lakcímmel rendelkező – magyar állampolgárok által igénybevehető. A hitelintézetnek jogában áll a hiteligénylők közötti – különböző szempontok alapján történő - választás, azonban nem fogadható el a hitel elbírálás gyorsaságára és egyszerűségére történő hivatkozás, melyet alátámaszt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleti Tanácsának a lakossági hitelezés előzetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveiről szóló 9/2006 (XI.7.) számú ajánlása is, mely szerint nagyobb hangsúlyt kell helyezni az ügyfelek teherviselő képességének megismerésére, vagyoni és jövedelmi viszonyaikra. Nem fogadható el ésszerűnek a külföldi állampolgárokkal kapcsolatos – esetleges nem fizetés miatti - nagyobb kockázatra és a behajtás költségeire történő hivatkozás sem, mivel a hitel visszafizetésére való hajlandóság nem az ügyfél állampolgárságától függ, továbbá a külföldön történő behajtás nemcsak a külföldi állampolgárokat érintheti, hanem a magyar állampolgárokat is, az ország határain túlra történő költözés esetén. A hitelintézet által meghatározott Hirdetményi feltétel nem adott lehetőséget a nem magyar állampolgár Kérelmezőnek a hitelbírálati eljárásban valón részvételre – azt kizárólag állampolgárságára tekintettel tagadták meg -, más szempontok, körülmények figyelembevételére, ezzel őt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte az áruhitelt igényelhető magyar állampolgárokhoz képest. Az eljárás alá vont maga is elismerte, hogy sztenderdizált eljárás alapján járt el.

 

A pénzügyi szolgáltató nem tudta megfelelően bizonyítani, hogy megtartotta, vagy az adott jogviszony keretében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, továbbá, hogy a megkülönböztetésnek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka lett volna.

 

A Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont áruház nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét a Kérelmezővel szemben. Megállapította továbbá, hogy a pénzügyi szolgáltató (áruhitelt nyújtó) társaság megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte, egyúttal a határozat kézhezvételétől a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta, elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését és a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

  1. június