EBH/541/2006

EBH/541/2006

 

Panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz ( továbbiakban:Hatóság )az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben sérelmezte, hogy munkáltatója elutasította az előléptetés iránti kérelmét.

 

A kérelmező előadta, hogy jelenlegi munkahelyére történő felvételét követően elvégzett különböző szaktanfolyamokat, majd egy egyetem főiskolai karán két szakon diplomát szerzett, melyet leadott a munkahelyén. Az előléptetés elutasítása indokaként a beosztás hiányára, a végzettség típusára és a pénzügyi fedezetre hivatkoztak. A panaszos sérelmezte, hogy több kollégája előléptetésére nemcsak a jogszabályban szereplő intézményekben szerzett felsőfokú végzettséggel került sor, hanem egyéb ­ így az általa is megszerzett ­ diplomával is. Megítélése szerint azonos vagy hasonló felsőfokú szakmai végzettség esetén munkatársait előléptették, míg őt nem.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján a Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely – a törvény 8.§­ában felsorolt ­ tulajdonsága miatt (pl. nem, életkor, családi, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, anyanyelv, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, egyéb helyzet stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka.

 

A Hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy őt azzal ok­okozati összefüggésben kedvezőtlenebb bánásmódban részesítsék. A Hatóság tájékoztatta a panaszost, hogy az osztott bizonyítás ­ Ebktv. 19.§ ­ szabályai szerint az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek kell bizonyítania, hogy hátrány érte, és hogy ­ ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint ­ rendelkezett az Ebktv. 8. §­ban meghatározott valamely tulajdonsággal. A kérelmező azonban nem rendelkezik jogszabály által védett, személyes tulajdonsággal és az a tény, hogy az azonos vagy hasonló végzettségűek közül egyes munkavállalókat előléptettek, míg másokat nem, nem ad elégséges alapot az eljárás megindítására.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. október 19.