EBH/516/2007

EBH/516/2007

 

 

A kérelmezők azzal a panasszal fordultak a hatósághoz, hogy korábbi munkáltatójuk, egy takarítói tevékenységet ellátó Zrt. hátrányosan megkülönböztette őket roma származásuk miatt azzal, hogy a kérelmezők munkahelyi felettesei több alkalommal megjegyzést tettek a kérelmezők roma származására, továbbá több alkalommal kijelentették, hogy nem kívánnak cigányokkal együtt dolgozni és ezzel összefüggésben, roma származásuk, illetőleg bőrszínük miatt, munkaviszonyukat próbaidő alatt megszüntették..

 

A hatóság eljárást indított és a hiányzó iratok beszerzését követően tárgyalást tartott, illetve egyezségkötést kísérelt meg a felek között. A hatóság a tárgyaláson tanúként hallgatta meg a jogsértő magatartást megvalósító vezetőket.

 

A 2005. december 31.-ig közalkalmazotti jogviszonyban, takarítóként dolgozó kérelmezőket 2006. január 1.-től az eljárás alá vont, mint jogutód tovább foglalkoztatta. 2007. február 27.-én aláírattak velük egy megállapodást a munkaviszony 2007. február 28. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és egyidejűleg egy új munkaszerződést kaptak 2007. március 1.-től. A munkáltató székhelye, illetve telephelye megváltoztatásával indokolta eljárását. Az aláírást követően észlelték a munkavállalók, hogy az új munkaszerződésben egy hónap próbaidőt kötöttek ki. 2007. március 23.-án a munkáltató a három kérelmező és egy negyedik munkatársuk munkaviszonyát azonnali hatállyal felmondta. Az elbocsátottak jogi képviselőjük útján Munkaügyi Bírósághoz fordultak. A bírósági eljárás a munkaviszony jóhiszemű és tisztességes eljárás, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütköző jogellenes megszüntetésének megállapítása iránt folyik.

 

Az eljárás alá vont meghatalmazottja másolatban csatolta a munkáltató által elrendelt és lefolytatott fegyelmi eljárás eredményét. A 2007. április 17.-én kelt dokumentum megállapította, hogy a két munkahelyi vezető valóban tett „rasszista” kijelentéseket, emiatt fegyelmi büntetésben részesítésüket javasolta, továbbá ajánlotta, hogy az akkor felvenni tervezett 2 főt roma származásúak közül válasszák ki. Az eljárás alá vont munkáltató 2007. április 27.-én megrovásban részesítette a jogsértő magatartást tanúsító vezetőket, majd visszavonta vezetői megbízásukat.

 

Az eljárás alá vont visszautasította, hogy a cég foglalkoztatáspolitikája diszkriminatív lenne. Az eljárás alá vont ismertette a peren kívüli egyezségi kísérlet eredményét és csatolta az arról készült feljegyzés másolatát. E szerint az eljárás alá vont hajlandó a kérelmezők munkaviszonyát helyreállítani úgy, hogy azt a végkielégítés és felmondási idő szempontjából folyamatosnak tekintik, továbbá nem zárkózott el a munkaviszony felmondása és helyreállítása közötti időre eső elmaradt munkabér kompenzálásától. A kérelmezők nem fogadták el a munkáltató által felajánlott egyezséget.

 

Az eljárás alá vont az eljárásban nem tudta megfelelően kimenteni magát. A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont cég kimentésként felhozott azon érvelését, mely szerint országosan munkavállalóinak csaknem fele a roma kisebbséghez tartozik, illetve azt, hogy a munkavégzés helyszínén folyamatosan foglalkoztattak roma származású munkavállalót, mivel jelen ügy elbírálása szempontjából ennek jelentősége nem volt. A hatóság jelen eljárásában nem az eljárás alá vont cég foglalkoztatáspolitikáját vizsgálta, hanem a cég kérelmezőkkel szemben tanúsított magatartását. A kérelmezők a munkaviszony megszüntetését követően közvetlenül a cég vezérigazgatójának jelezték, hogy elbocsátásukra azért került sor, mert közvetlen feletteseik több esetben is sértő megjegyzést tettek roma származásukra. A vezérigazgató azonnal belső vizsgálatot rendelt el, majd a kérelmezők állításait alátámasztó vizsgálati megállapítások alapján megtette a szükséges munkáltatói intézkedéseket. A kérelmezőknek felajánlotta továbbfoglalkoztatásukat, melyet ők nem fogadtak el. A hatóság egyezségkötést kísérelt meg létrehozni a felek között és tájékoztatta kérelmezőket, hogy amennyiben ismét munkába állnak az nem akadálya annak, hogy a munkaügyi bíróság előtt már megindított perben érvényt szerezzenek anyagi követeléseiknek. Az egyezségkötés eredménytelen volt.

 

A hatóság a közvetlen felettesek tanúvallomásával szemben az eljárás alá vont nyilatkozatát fogadta el, mely szerint a kérelmezők közvetlen felettesei tettek javaslatot az elbocsátandó személyekre.

 

A fentiek miatt a hatóság a kérelmezők kérelmének helyt adott, és megállapította, hogy az egyenlő bánásmód követelménye sérült akkor, amikor a kérelmezők munkaviszonyának ideje alatt olyan munkahelyi légkör alakult ki, ami kimeríti az Ebktv.-ben foglalt zaklatás törvényi tényállását, valamint közvetlen hátrányos megkülönböztetés valósult meg azzal, hogy ezt követően az eljárás alá vont a kérelmezők munkaviszonyát próbaidő alatt felmondta.

 

A Hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától és a határozat nyilvánosságra hozatala mellett döntött.

 

  1. november