EBH/493/2006

EBH/493/2006

 

 

Kérelmező egy rendészeti felsőoktatási intézménnyel szemben nyújtott be panaszt a Hatósághoz. Kérelmében előadta, hogy a 2006. évre vonatkozó, vagyis az aktuális felvételi tájékoztató alapján nyújtotta be jelentkezését az intézménybe, a szakmai alkalmasság elbírálása azonban nem a tájékoztatóban megjelentek szerint történt. Az egészségügyi vizsgálat tárgyát képezte ugyanis a testmagasság mérése, de annak a jogszabályban meghatározott legalacsonyabb elfogadható értéktől való eltérése esetére a tájékoztató az ún. testtömeg­index alapján történő minősítést írta elő. A felvételi vizsgán azonban utóbbi kiszámításával nem foglalkoztak, annak értékét a minősítéskor figyelembe nem vették. Kérelmezőt, mint női jelentkezőt a nőkre vonatkozó minimálisan megkövetelt testmagasság el nem érése miatt, minden további értékelés nélkül alkalmatlannak minősítették. Ugyanez történt a fellebbezést követő második vizsgálaton, melyet követően az illetékesek közölték: a vonatkozó rendelet szerint kizárólag a testmagasság alapján történik a minősítés, ezért a testtömeg­index nem is kerül kiszámításra. Kérelmező szerint az intézmény megtévesztő tájékoztatása miatt komoly hátrány érte azáltal, hogy az előzetesen meghirdetett feltételek alapján alapos okkal bízhatott a sikeres felvételi vizsgában, így más intézménybe nem is jelentkezett. Álláspontja szerint az intézmény vezetősége az alkalmasság elbírálásakor hátrányosan megkülönböztette más jelentkezőktől testmagassága, mint egyéb tulajdonsága alapján, így kérte a Hatóságtól az ügy kivizsgálását.

 

A Hatóság az ügyben a Kérelmező által csatolt iratok (az intézmény tájékoztatója, a döntés elleni fellebbezés és annak elutasítása stb.) és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések áttanulmányozását követően a bepanaszolt intézményt eljárás alá vonta, és tárgyalást tűzött ki. A tárgyaláson az eljárás alá vont fél képviselője elismerte, hogy a tájékoztatóban foglaltak és a vonatkozó rendelet között valóban van ellentmondás, ami félreértésre adhat okot. Ígéretet tett arra, hogy a hibás szöveg a jövő évi tájékoztatóban már nem, illetve kijavítva fog szerepelni, a felelős személyét azonban nem tudta megnevezni. Azzal védekezett, hogy az intézménynek az alkalmasság elbírálása során kötelessége betartani a miniszter által rendeletben megállapított szabályokat, függetlenül a felvételi tájékoztató esetleges megtévesztő tartalmától. A minimális testmagasság, mint követelmény figyelembevételét álláspontja szerint szakmai indokok alapozzák meg.

 

A Hatóság az iratok és a tárgyaláson elhangzottak alapján hozta meg határozatát, melyben a kérelmet elutasította, az alábbiakra hivatkozva. Kérelmező védett tulajdonsága és az őt ért hátrány ugyan bizonyítást nyert, és a köztük lévő ok­okozati összefüggés is egyértelmű volt, az eljárás alá vont azonban védekezésével eredményesen mentette ki magát. A vonatkozó rendelet kifejezett előírása alapján ugyanis valóban kötelessége volt, hogy a meghatározott testmagasságot el nem érő jelentkezőt alkalmatlannak nyilvánítsa, és felvételi kérelmét elutasítsa, mérlegelési lehetősége nem volt. Fenti követelményt szakmai indokok is alátámasztják. A Hatóság számára az is kiderült ugyanakkor, hogy az eljárás alá vont intézmény a tájékoztató megtévesztő megfogalmazásával hibát követett el, ám a felelősség tisztázása és az ebből eredő igények érvényesítése nem a Hatóság hatáskörébe, hanem bírósági útra tartozik.

 

  1. november