EBH/484/2015

EBH/484/2015

Ügyiratszám: EBH/484/2015

Védett tulajdonság: fogyatékosság

Diszkrimináció területe: önkormányzat által nyújtott szolgáltatás

Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Jogsértést részben megállapító határozat

A hatóság eljárását látássérült kérelmező kezdeményezte. Panaszában sérelmezte, hogy a résztulajdonában álló ingatlan településének önkormányzati honlapja látássérült személyek számára nem akadálymentes. Kérelmező másik településen él, ezért nem értesülhetett időben arról az önkormányzati rendeletről, amely építményadó megfizetésére vonatkozóan kötelezettséget írt elő a számára. Álláspontja szerint a bepanaszolt önkormányzat azzal, hogy a honlapja látássérült emberek számára nem megfelelően hozzáférhető, fogyatékossága miatt megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét.

A kérelmező későbbi időpontban a kérelmét kiegészítette, mert az EBH eljárásának megindítása után a bepanaszolt önkormányzat bírság kiszabásának kilátásba helyezésével felszólította a résztulajdonában álló ingatlan és környékének rendbetételére. Tulajdonostársait azonban annak ellenére nem szólították fel, hogy a városhoz nála jóval közelebbi településen élnek. A kérelmező álláspontja az volt, hogy a hivatkozott felszólítással, amelyet szerinte azért kapott, mert a hatóság előtt eljárást indított, az eljárás alá vont önkormányzat megvalósította vele szemben a megtorlás tényállását.

A hatóság eljárásában – az eljárás alá vont önkormányzat nyilatkozatai és a rendelkezésére álló iratok alapján – tényként állapította meg, hogy az önkormányzat hivatalos internetes oldala látássérült személyek számára nem egyenlő eséllyel hozzáférhető. E tényt az eljárásban egyik fél sem vitatta. Megállapítható volt az is, hogy az eljárás alá vont a helyi rendeleteket a hirdetőtábláján, a honlapján, valamint ingyenes helyi időszaki kiadványában teszi közzé. Tényként volt megállapítható, hogy az önkormányzat jegyzője felszólította kérelmezőt az ingatlan és környékének rendbetételére, és bírságot helyezett kilátásba.

A hatóság az eljárásában azt vizsgálta, megsértette e az eljárás alá vont önkormányzat kérelmezővel szemben az egyenlő bánásmód kötelezettségét azzal, hogy hivatalos internetes oldala a látássérült személyek számára nem egyenlő eséllyel hozzáférhető, azaz alkalmazott-e közvetlen hátrányos megkülönböztetést kérelmezővel szemben. Vizsgálta továbbá, hogy a kérelmező az ingatlanának rendbetételére vonatkozó felszólítást azért kapta-e, mert a hatóság előtt az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárást indított, azaz az eljárás alá vont megvalósította-e a kérelmezővel szemben a megtorlás tényállását.

  1. A döntéshozatalban kiemelt szerepe volt annak, hogy a város internetes oldala látássérült személyek számára nem akadálymentes. A hatóság figyelemmel volt arra is, hogy a kérelmező nem helyi lakos, ezért az önkormányzat rendeleteihez, hirdetményeihez, hivatalos közleményeihez és híreihez az eljárás alá vont internetes oldalán keresztül tud megfelelő időben hozzáférni.

Az eljárás alá vont önkormányzat nyilatkozatában azzal érvelt, hogy hatályos jogszabály nem rendezi - különösen a látássérült személyek estében- az önkormányzati honlapon az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés kritériumait. A hatóság határozatában, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 4. § b) és 8. § g) pontjára, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) rendelkezéseire hivatkozott /2. § (1) 2. fordulata, 2. § (3), 3. §, 4. § hc), 6. §, 7. § (2)/. E jogszabályi rendelkezésekből következik, hogy a helyi önkormányzatoknak a látássérült személyek számára biztosítani kell a közérdekű információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférést és az információs esélyegyenlőséget.

A hatóság határozatában megállapította, hogy az eljárás alá vont önkormányzat a kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg, mert a hivatalos honlapja a látássérült személyek számára nem egyenlő eséllyel hozzáférhető. Határidő kitűzésével kötelezte az önkormányzatot a jogsértő állapot megszüntetésére, a honlap WCAG 2.0 szabványnak megfelelő egyenlő esélyű hozzáférését a látássérült személyek számára is biztosító átalakítására.

A hatóság a jogkövetkezmények megállapítása során figyelemmel volt az eljárás alá vont korlátozott anyagi lehetőségeire, valamint arra is, hogy a weboldal akadálymentes hozzáférésének hiánya a kérelmezőn kívül más látássérült személyeknek – különösen azoknak, akik valamilyen módon kötődnek a településhez, azonban életvitelszerűen nem ott élnek - is hátrányt jelent. Erre tekintettel a hatóság a jogkövetkezmények alkalmazásának körében a jogsértő állapot féléves határidővel előírt megszüntetését rendelte el. Előírta a WCAG 2.0 általánosan elfogadott, európai szabványnak való megfelelést azzal, hogy az A, AA, AAA szintek alkalmazásáról az önkormányzat dönthet.  

  1. A megtorlás megvalósulásának vizsgálatánál a hatóság figyelemmel volt az eljárás alá vont eljárásrendjére. Az önkormányzati gyakorlat szerint osztott tulajdonú ingatlanok esetében a tulajdoni lap szerint a legnagyobb arányú tulajdonnal bejegyzett tulajdonostársnak –jelen ügyben a kérelmezőnek- küldenek írásbeli felszólítást. Az önkormányzat jogszabályi hivatkozással nyilatkozott az ingatlantulajdonosok kötelezettségéről az ingatlanok állapotára vonatkozóan, valamint tulajdonosi mulasztás esetén a hatósági eljárás kilátásba helyezésének lehetőségéről is. A hatóság figyelembe vette, hogy a kérelmező az önkormányzati nyilatkozatokat a megtorlással kapcsolatban nem vitatta.

A hatóság megállapította, hogy a bepanaszolt önkormányzat jegyzőjétől kapott, a kérelmező által társtulajdonosként tulajdonolt ingatlan, továbbá az ingatlan előtti és melletti terület rendbetételével kapcsolatos, egy esetleges közigazgatási hatósági eljárás megindítását is kilátásba helyező felszólítás és aközött, hogy a kérelmező a hatóság előtt az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárást indított, ok-okozati összefüggés nem mutatható ki, ezért a kérelmező megtorlás megállapítása iránti kérelemét elutasította.

A határozat bírósági felülvizsgálatát egyik fél sem kérte.

2015. december