EBH/462/2007

EBH/462/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint egy szabadidősport egyesület természetbarát szakosztálya részéről hátrányos megkülönböztetésben részesül.

 

Kérelmező beadványában kifejtette, hogy 2006. óta tagja fenti szakosztálynak, melynek szervezésében férjével együtt rendszerint gyalogtúrákra járnak. Még a tavalyi esztendő folyamán azonban az egyik túrán való étkezéssel kapcsolatosan konfliktusba került a szakosztály vezetésével, akik azóta különböző indokokra hivatkozva kizárják őket a túrákon való részvétel lehetőségéből. Egy alkalommal konkrétan közölték is velük, hogy mindennek az oka az a bizonyos tisztázatlan konfliktus.

 

A panaszos által előadottak alapján a Hatóság az alábbiakat állapította meg.

 

A Hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely, a törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal ok-okozati összefüggésben másokhoz képest eltérő, számára hátrányosabb bánásmódban részesítsék. Az eljárás során a sérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és hogy annak elszenvedésekor rendelkezett az Ebktv-ben felsorolt védett tulajdonságok valamelyikével. A Hatóság álláspontja szerint tárgyi ügyben kérelmező által megjelölt indok korábbi konfliktus a szakosztály vezetésével nem tartozik az Ebktv. által felsorolt védett tulajdonságok körébe. Az Ebktv 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján a törvény hatálya nem terjed ki továbbá a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyokra.

 

Mivel Kérelmező esetében a kérelem tartalmából nem volt megállapítható, hogy Kérelmező az Ebktv. 8. §-ában felsorolt védett tulajdonságok bármelyikével is rendelkezne, így a hatósági eljárás lefolytatásának alapvető jogszabályi feltétele nem teljesült. Az általa megnevezett jogviszony vizsgálatát illetően a Hatóság a vonatkozó törvényi előírások értelmében egyébként sem rendelkezik hatáskörrel. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b) pontja alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. december