EBH/461/2007

EBH/461/2007

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy az egyik kereskedelmi tv csatorna vetélkedő műsorában mozgáskorlátozottsága és várandósága miatt nem szerepelhetett és ezzel megsértették vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét.

 

A hatóság eljárás alá vonta a műsorszolgáltatót és a műsorkészítőt is. A műsorszolgáltató álláspontja szerint nem tartozik az Ebktv. hatálya alá, a műsorkészítővel kötött gyártási szerződés pedig minden felelősség alól mentesíti.

 

A műsorkészítő ismertette a műsor résztvevőinek (játékosok) kiválasztásának menetét. E szerint a jelentkezők tesztlapot töltenek ki és azok közül, akik a teszt alapján alkalmasnak minősülnek, kiválasztják a játékosokat és a díszletben szereplő közönséget. Előadta, hogy önmagában a hibátlan teszt nem jelenti az automatikus játékba kerülést, mivel a játékosoknak jó kommunikációs készséggel kell rendelkezniük és megfelelő egészségi állapotban kell lenniük. A műsor díszletében ugyanis még a legalsó sorhoz is meredek lépcsőkön kell felmenni a játékosoknak és az egész műsor felvétele alatt állniuk kell. A szereplők reggel 8 órától 14 óráig nem hagyhatják el a stúdiót, majd az 1 órás ebédszünetet követően délután 15 órától 18-20 óráig tart a folyamatos felvétel. Az egész napos felvétel az emberi szervezet számára fokozott fizikai igénybevételt jelent azok esetében is, akiknek egészségi állapota nem indokol kiemelt gondoskodást (pl. anyaság, mozgáskorlátozottság miatt). A műsorkészítő az előrehaladott – félidőn túli – terhességet olyan egészségi állapotnak tekinti, amely fokozott kockázatot jelent a felvételen való részvétel tekintetében. A kerekesszékes és jelentős túlsúllyal rendelkező játékra jelentkezők esetében is hasonlóan jártak el, mivel az ő mozgásuk is megoldhatatlan vagy rendkívül kockázatos lett volna a díszletben. A műsorkészítő védekezésében hivatkozott a műsorszolgáltató által készített munkavédelmi szabályzatra, melynek betartásáért felelősséggel tartozik. A dokumentum szerint a forgatás során esetleg bekövetkező balesetért a műsorkészítő Interaktív Kft. tartozik felelősséggel. Az adott műsor díszlete kifejezetten balesetveszélyes, így a műsorkészítő számára irreleváns az a tény, hogy a játékos jó kondícióban érzi magát. Emiatt más előrehaladott terhes nők játékban történő szereplését sem javasolták, akik elfogadták, hogy ez indokolatlan kockázatot jelent a helyzetükben. A játékra jelentkező, elutasított várandós nők személyi adatait nem tartják nyilván, így azok számáról nem tudtak nyilatkozni.

 

Az eljárás alá vont műsorkészítő előadta, hogy az általa korábban készített vetélkedő műsorban mozgáskorlátozott és gyengénlátó játékos is szerepelt, mivel ott a díszlet lehetővé tette ezt. Egy másik vetélkedő műsor előbb heti változatban készült, amelynek díszlete nem volt akadálymentes. A műsor sugárzása során készültek tervek az akadálymentesítésre, a kivitelezésre azonban nem került sor, mert addigra a napi változat került képernyőre. A napi kiadás akadálymentes volt, abban szerepeltek mozgáskorlátozottak és gyengénlátók is. A műsorkészítő csatolta a játékosok számára adott tájékoztatót, mely felhívja a figyelmüket, hogy a műsor felvétele hosszú és fárasztó. A kérdéses műsor sugárzása jelenleg szünetel.

 

A hatóság eljárása során azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vontak a kérelmezőt hátrányosan megkülönböztették-e mozgáskorlátozottsága és várandóssága miatt a vele összehasonlítható helyzetben lévőkhöz képest. A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont műsorszolgáltató érvelését, miszerint nem tartozik az Ebktv. hatálya alá. Az Ebktv. 5. § a) pontja szerint ugyanis az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani, aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív. A műsorban történő szereplés olyan jogviszonyt hoz létre a műsorkészítő és a statiszta között, amelynek tekintetében az eljárás alá vont köteles megtartani az Ebktv.-be foglalt egyenlő bánásmód követelményét.

 

 

Az Alkotmány, a médiatörvény és az eljárás alá vontak jogviszonyát rendező gyártási szerződés értelmében is fennáll a műsorszolgáltató felelőssége is az egyenlő bánásmód követelményének megtartása tekintetében. A műsorszolgáltató és a műsorkészítő között a vetélkedő műsor készítésére vonatkozó, 2007. januárjában kötött gyártási szerződés 6.1. kimondja, hogy a megrendelő (műsorszolgáltató) a gyártási folyamat valamennyi fázisában - egy általa kijelölt munkatársa útján ellenőrzési és utasításadási jogosultsággal rendelkezik. Az utasításadási jogosultság többek között a média törvény és a gyártási szerződés betartására irányul.

 

A hatóság elsőként a műsorkészítő cég kimentési bizonyítás körében tett érdemi nyilatkozatát vizsgálta meg és megállapította, hogy az eljárás alá vont számára jogszabály nem ír elő akadálymentesítési kötelezettséget. A műsorszolgáltató nyilatkozata szerint mindazok számára nem csak a várandós nők és mozgáskorlátozottak - nem tudta lehetővé tenni a műsorban történő szereplést, akik tekintetében az szükségtelen kockázatot jelentett volna. Az eljárás alá vont által csatolt munkavédelmi szabályzat tiltja annak lehetőségét, hogy bárki saját felelősségére vegyen részt a műsorkészítésben. A miniszteri rendelettel jóváhagyott Biztonsági Szabályzat 2.1.7. pont szerint a díszletet használatba venni a tervező és a kivitelező írásos nyilatkozata - mely szerint a díszlet létesítésre vonatkozó munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi előírásokat betartották -, továbbá a gyártásvezető által kiadott használatbavételi engedély birtokában lehet. A 3.4.3. pontja előírja, hogy a produkcióban szereplő testi épségét veszélyeztető feladatot nem hajthat végre.

 

Jelen esetben az anya mozgáskorlátozott és - noha az eljárás alá vont arra nem hivatkozott a hatóság álláspontja szerint fokozott védelmet kell élvezzen más várandós nőkhöz képest is. A hatóság elfogadta az eljárás alá vont védekezését, mely szerint a félidőn túli terhességet előrehaladottnak tekinti és az adott műsorban történő szerepelése emiatt szükségtelen kockázatot jelentett volna. Ilyen kockázat vállalására nem lehet kötelezni az eljárás alá vontat.

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény célja, hogy a fogyatékos személyek a mindennapi élet részét képző tevékenységeiket úgy végezhessék, mint bárki, aki nem szenved valamilyen fogyatékosságtól.

 

A filmforgatás, televíziós műsorkészítés olyan alkotó munka, amely nem tekinthető a megszokott napi életvitel részének. Az abban való részvétel minden átlagos egészségi, fizikai állapotú személy számára megerőltető. Nem állapítható meg a Fot. tv.-ben előírt kötelezettség, mely alapján azt mindenki számára tekintet nélkül az egyéni egészségi, fizikai állapotra használhatóan akadálymentessé kell tenni, mivel ez nem bárki által gyakorolható tevékenység.

 

A hatóság az Ebktv. 7.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indokát adta a kérelmező szereplése elutasításának. Mivel a műsorkészítővel szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértését nem lehetett megállapítani, a vele szerződéses jogviszonyban (gyártási szerződés) álló cég felelősségét sem lehetett megállapítani. A hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania.

 

  1. december 20.