EBH/451/2007

EBH/451/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint volt férje részéről rendszeres zaklatás, folyamatos diszkrimináció éri.

 

Kérelmező beadványában kifejtette, hogy volt férje sorozatosan feljelenti a különböző hatóságoknál állatszeretete miatt. A feljelentések indoka, hogy kérelmező a helyi önkormányzat rendeletében meghatározottnál több kutyát tart, a mögöttes célnak azonban a lejáratást, rossz hírének keltését véli. Kérelmező előadta, hogy volt férje már nem él vele közös háztartásban, miután újra nősült, a zaklatások azonban folytatódnak részéről. Jó hírű hobbitenyésztőként azonban sérelmesnek tartja a meghurcoltatást, melyet beadványa szerint végig kell élnie.

 

A panaszos által előadottak alapján a Hatóság megállapította, hogy magánszemélyek közötti konfliktusokra, hozzátartozói jogviszonyokra az Ebktv. hatálya nem terjed ki, személyhez fűződő jogok megsértése miatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75-85. §-ai, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 23. § (1) g) pontja alapján az illetékes bíróság előtt indítható per.

 

A Hatóság a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30. § b) pontja alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. december