EBH/44/2007

EBH/44/2007

 

 

Kérelmező rendőrségi bejelentése szerint egy vendéglátó egység bejárati ajtaján romákat sértő szöveget helyeztek el. A bejelentés nyomán a helyszínre érkező, intézkedő rendőr a szórakozóhely bejárati ajtaján egy „Cigányokat nem szolgálunk ki” feliratot talált. A panaszos a helyszínen előadta, hogy fenti szöveg őt sérti, a szórakozóhely tulajdonosa pedig elmondta, hogy a feliratot ő helyezte el. Hozzátette, hogy ugyan nem kívánta megsérteni a cigányságot, de az elmúlt időszakban több olyan incidens történt az általa üzemeltetett helyen, melyet ittas állapotú, fenti etnikumhoz tartozó személyek idéztek elő, és melyek miatt rendőri intézkedésre is sor került. A tulajdonos a bejelentés hatására a feliratot eltávolította. A panasz és az ügyben keletkezett iratok áttétel útján kerültek az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mint hatáskörrel rendelkező szervhez. A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a vendéglátó egységet üzemeltető Kft-vel szemben eljárást indított, és az ügyben tárgyalást tűzött ki.

 

Kérelmező a tárgyaláson a történteket ismételten, részletesen ismertette. Előadta, hogy rokonai társaságában kívánt betérni a szórakozóhelyre, amikor találkozott a felirattal, ennek ellenére unokatestvéreivel bementek oda. A felszolgálótól rendeltek, aki azonban közölte, hogy a vezető parancsára cigányokat nem szolgálhat ki, így Kérelmezőnek a kért árut nem adta ki. Kérelmező ezután értesítette a rendőrséget. Az eljárás alá vont Kft. ügyvezetője szerint Kérelmező korábban ittas állapotban minősíthetetlenül viselkedett a vendéglátó egységben, több esetben kellett már különböző atrocitások miatt a rendőrséghez is fordulnia. Állítása szerint a rendőrségen előre jelezte, hogy a táblát fentiek miatt ki kívánja helyezni, amire úgy tájékoztatták, hogy nem követ el vele jogsértést. Álláspontja szerint tehát egy hivatalos személy szavában bízva, jóhiszeműen járt el. Ezt követően került kihelyezésre a felirat. Az ügyvezető egy írásbeli nyilatkozatot is a Hatóság rendelkezésére bocsátott, melyben kijelentette, hogy kultúráltan szórakozni vágyó vendégei, valamint alkalmazottai védelme érdekében nem szolgálja ki azt, aki másokat megbotránkoztató, félelmet keltő módon viselkedik a helyiségben.

 

A Hatóság a tényállás tisztázásához tanúk meghallgatását nem tartotta szükségesnek, a döntéshez szükséges okiratokat azonban beszerezte. A rendelkezésre álló bizonyítékok, a tárgyaláson elhangzottak, valamint a csatolt dokumentumok alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével az alábbiak szerint állapította meg, hogy a kérelem alapos.

 

Tárgyi ügyben kérelmező védett tulajdonságának roma származása minősül, mely miatt kellett elszenvednie azt a hátrányt, hogy az eljárás alá vont Kft. által üzemeltetett vendéglátó egységbe való belépését az üzemeltető a bejárati ajtóra kihelyezett felirattal megtiltotta, részére az áru értékesítését megtagadta. A kihelyezett felirat azonban nem kizárólag kérelmezőnek okozott sérelmet, hiszen az megfogalmazása szerint valamennyi roma származású személynek, az adott egységben nyújtott szolgáltatásból való kizárását hirdette. Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy az általa üzemeltetett egységekben több alkalommal fordultak elő romák által előidézett incidensek. Ez a Hatóság álláspontja szerint azonban semmilyen körülmények között sem jelenthet ésszerű indokot arra nézve, hogy eljárás alá vont általánosan, a roma származású vendégek kiszolgálását megtagadja. Az atrocitások jövőbeni elkerülésére, a kultúrált viselkedés normáinak betartatására adódnak jogszerű megoldási lehetőségek (pl. házirend alkalmazása), melyek nem valósítanak meg hátrányos megkülönböztetést, ha egyének negatív viselkedésével kapcsolatos tiltást tartalmaznak. A felirat ebben a formában történő megfogalmazásával, és az eljárás alá vont által egyébként nem is tagadott kihelyezésével nem csupán egyes személyeket zárt ki a szolgáltatásból, hanem kifejezetten etnikai hovatartozásuk alapján tett különbséget a vendégek között.

 

 

 Az eljárás alá vont védekezése azon alapult továbbá, hogy a tábla kihelyezése előtt és után beszerzett információk alapján nem volt tudomása annak jogsértő voltáról. Jóhiszeműségére hivatkozott, külön kiemelve, hogy a feliratot felszólítás nélkül, magától távolította el. A rendőrségi értesítés azonban arról tanúskodik, hogy az eljárás alá vont kifejezetten a rendőr intézkedésére és jelzésére távolította el a feliratot az ajtóról. A Hatóság azt a tényt is értékelte, hogy eljárás alá vont a felirat eltávolítása óta folyamatosan zártkörű rendezvényt tart, amivel kapcsolatban valótlanul állította, hogy arról az illetékes jegyzővel egyeztetett. Mindezt a jegyző erre vonatkozó nyilatkozata egyértelműen megcáfolta.

 

Mivel a vendéglátó helyiségben nyújtott szolgáltatás jogszerű feltételeinek megteremtése, így a szolgáltatás hátrányos megkülönböztetés nélküli biztosítása az azt üzemeltető Kft. felelősségi körébe tartozik és a cég alkalmazottja által kifejtett jogsértő magatartás miatti felelősség is a Kft-t terheli, a Hatóság megállapította: azzal, hogy az eljárás alá vont a vendéglátó egység bejárati ajtaján roma származású személyek kiszolgálásának megtagadására utaló feliratot helyezett el, alkalmazottja pedig az eljárás alá vont cég vezetőjének utasítására kérelmező kiszolgálását a roma kisebbséghez való tartozása miatt megtagadta, az eljárás alá vont gazdasági társaság megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

 

A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a Hatóság azt állapította meg, hogy jelen esetben azok megelőző, visszatartó hatásának eléréséhez a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltásán túl szükséges a pénzbírság kiszabása, valamint a határozat nyilvánosságra hozatala is, ezért az eljárás alá vonttal szemben 600.000,-Ft összegű pénzbírságot szabott ki, és határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát rendelte el. A bírság összegének megállapítása során tekintettel volt az eljárás alá vont teljesítőképességére, és figyelembe vette azokat a körülményeket, hogy ugyan az eljárás alá vont a jogsértő állapotot a tábla eltávolításával megszüntette, amíg a felirat a bejárati ajtón olvasható volt, az általános jelleggel az egész roma kisebbséget zárta ki a szolgáltatásból.

 

  1. december