EBH/428/2006

EBH/428/2006

 

Kérelmező vidéki település önkormányzatának hátrányos megkülönböztetést megvalósító intézkedésére hivatkozással fordult a hatósághoz. A panaszos 1989 óta folytat a községben vendéglátó­ipari tevékenységet, 1997­ben közterület (pavilon) bérletére határozott idejű szerződést kötött az önkormányzattal, amely 2006 áprilisában lejárt. A területen Kérelmezőn kívül további öt személy bérelt az önkormányzattól pavilont. Az önkormányzat rendezési terve panaszos szerint az összes pavilon elbontását és a terület más célú hasznosítását rendelte el. Ennek ellenére az önkormányzat a hat pavilontulajdonos közül kettővel újabb szerződést kötött, amit Kérelmező és a többi bérlő sérelmesnek és diszkriminatívnak tartott. Kérelmező védett tulajdonságként egyéb helyzetének figyelembe vételét kérte, tekintettel arra, hogy az önkormányzat ellen 2000­ben pert nyert, valamint kérelmére az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkormányzat egyik rendeletének kifogásolt szakaszait.

 

A Hatóság a kérelemhez csatolt iratok alapján tárgyalás tartása és az eljárás alá vont értesítése nélkül érdemben határozott.

 

Kérelmező beadványában nem jelölt meg olyan védett tulajdonságot, ami a hátrányos megkülönböztetés megállapítását megalapozhatná. A pernyertesség, mint egyéb helyzet szerinti védett tulajdonság az egyenlő bánásmód megsértésének megállapításánál csak szűk körben, súlyos és nyilvánvaló esetben fogadható el. A hatóságnak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§­a értelmében az egyenlő bánásmód követelménye megvalósulásának vizsgálata során összehasonlítható csoportokat (jelen esetben a pavilontulajdonosokat) kell figyelembe vennie. Minthogy az önkormányzat három másik pavilon bontását is elrendelte, ­ amelyek tulajdonosai azonban védett tulajdonsággal nem rendelkeznek nem állapítható meg az, hogy az önkormányzat Kérelmezővel szemben megsértette volna az egyenlő bánásmód követelményét. Fentiekre tekintettel a kérelmet a hatóságnak el kellett utasítania.

 

  1. július 12.