EBH/42/2005

EBH/42/2005

 

Egy vidéki, nagy történelmi múltú városban élő hölgy beadványában azt sérelmezte, hogy abban az utcában, ahol lakik 1989-óta egy étterem-szálloda, 2004-től pedig egy multifunkcionális vendéglátó- szolgáltató létesült, amely zavarja az ott élő lakosok mindennapi életét, sérti alkotmányos jogaikat (egészséges környezethez való jog, pihenéshez való jog stb.)

 

A beadvány szerint az utcába behajtó panorámás buszok szennyezik a környezetet, veszélyeztetik a járókelők testi épségét. Az intézményben olyan rendezvények vannak, amelyek nagy zajjal járnak, és ez a helyi csendrendeletbe is ütközik. A szálloda beruházás során a helyi önkormányzat korlátozta a játszótér biztonságos használatát.

 

Kérelmező hivatkozott az ombudsman 2000-ben elvégzett vizsgálatára, amely számos jogsértést tárt fel az ügyben.

 

Kérelmező álláspontja szerint a helyi szervek: a város közgyűlése, jegyzője, a megyei közlekedési felügyelet valamint a megyei közigazgatási hivatal a beruházás engedélyezése során megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, a törvény szerinti egyéb helyzet miatt hátrányosan különbözették meg az utca lakóit.

 

Kérelmező szerint az alábbi szervek sértették meg az egyenlő bánásmód követelményét:

 

-a város közgyűlése azáltal, hogy olyan helyi rendeletet alkotott (elsősorban a Rendezési Tervvel), amely legalizálta a fennálló állapotot, és nem kérte ki a környezetvédelmi hatóság ajánlásait - a város jegyzője azáltal, hogy olyan hatósági engedélyeket adott ki, amelyek az ott élő lakosok alkotmányos jogait sértették, az életkörülményeiket negatív módon befolyásolták, valamint a jegyző nem kérte ki a szakhatósági engedélyeket - az illetékes megyei Közigazgatási Hivatal azáltal, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében nem élt a sérelmes önkormányzati döntések, illetve mulasztások ellen - az illetékes megyei Közlekedési Felügyelet azáltal, hogy a közlekedés rendjét az utcában a panaszosok kérelmére sem változtatta meg, és mint szakhatóság sem járt el törvényesen.

 

A Hatóság az ügyben meghallgatta a kérelmezőt, valamint beszerezte a tényállás megállapításához szükséges dokumentumokat.

 

A Hatóság a kérelmet elutasította a következők miatt:

 

- Az adott lakóhelyen való lakás nem minősül az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerinti egyéb helyzetnek, mert a jogsérelemnek mindig közvetlen összefüggésben kell lennie valamely személyes- emberi tulajdonsággal. - a Hatóság nem vizsgálhatja a város közgyűlése által alkotott rendeletek törvényességét, alkotmányosságát, e jogkör gyakorlására a magyar jog szerint az Alkotmánybíróság jogosult - a Hatóság nem vizsgálhatja felül a város jegyzőjének az államigazgatási hatósági hatáskörében meghozott határozatait, továbbá a Közlekedési Felügyelet döntéseit. - Végül a Hatóság nem vizsgálhatja a Közigazgatási Hivatal döntéseit, intézkedéseit sem. - A Hatóság nem járhat el az egyenlő bánásmódról szóló törvény 2004. január 27-i hatálybalépése előtt bekövetkezett jogsérelmek esetén. - a Hatóság nem vitatta, hogy az ügyben számos alkotmányos jog sérülhetett. Ezt a tényt támasztja alá az ombudsman vizsgálata és ajánlása. Az alkotmányos jogok sérelme azonban nem jelenti egyidejűleg az egyenlő bánásmód követelményének a megsértését is.