EBH/419/2007

EBH/419/2007

 

Kérelmező az egyenlő bánásmód megsértése miatt egy települési önkormányzattal szemben benyújtott kérelmében előadta, hogy az X önkormányzat döntése értelmében az X és Y önkormányzatok által közösen fenntartott, X településen található iskola Y települési állandó lakos dolgozói 2007. április hónapban munkabérüket egy hét késéssel kapták meg, mert X település polgármestere Y település önkormányzatát így próbálta rábírni a közös fenntartású iskola és óvoda működéséhez szükséges, elmaradt havi pénzügyi hozzájárulás teljesítésére. Az X önkormányzat így Kérelmezőt, mint Y települési lakost álláspontja szerint az Iskola többi dolgozójával összehasonlítva hátrányban részesítette, bejelentett lakóhelyével, mint a törvény által védett egyéb tulajdonságával összefüggésben.

 

A Hatóság X önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) szemben az eljárást megindította, egyben az eljárás alá vontat a tényállás tisztázása érdekében írásbeli nyilatkozattételre hívta fel. Az Önkormányzat nevében a polgármester előadta, hogy álláspontja szerint kérelmező rosszhiszemű, beadványának hátterében az iskola tagiskolává történő alakítása, az amiatti munkahely megszűnések, és a mindezekből eredő feszültség állhat. Állítása szerint a társönkormányzat valóban nehéz anyagi helyzetbe került. A szerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt az Iskola fenntartása is veszélyben van. Mindezek ellenére tagadta, hogy az Önkormányzat a kérelmező által említett módon kívánná rábírni a szomszédos település önkormányzatát a fizetésre, követeléseiket meghatalmazott ügyvéd útján, törvényes formában kívánják érvényesíteni. A polgármester visszautasította továbbá, hogy egy hét késéssel fizették volna ki az Y települési lakosú iskolai dolgozók 2007. március havi munkabérét, kijelentette, hogy április 4-én utalták azokat, ami legfeljebb egy napos késést jelent. Az X települési foglalkoztatottak a közelgő ünnep miatti külön kérelmükre kapták meg illetményüket néhány nappal korábban, amolyan jutalomként, ami a polgármester álláspontja szerint nem ütközik jogszabályba.

 

Az Önkormányzat a Hatóság felhívására az Iskola dolgozóinak névsorát, az illetmény átutalásának napját meghatározó kollektív szerződést, valamint a 2007. március 29-én és április 4-én történt munkabér-átutalásokról szóló bizonylatokat csatolta.

 

Fenti írásos bizonyítékokból megállapítható, hogy Kérelmező és két további dolgozó márciusi munkabérét csak 2007. április 4-én, míg a névsorban szereplő öt másik munkavállalóét már március 29-én átutalták. A polgármester által megjelölt, X települési állandó lakos tanú, a nyilatkozatában megerősítette, hogy munkabére március 30-án érkezett meg a számlájára, viszont azt állította, hogy nem kérte a korábbi időpontban történő utalást. Kérelmező ugyanakkor bankszámla kivonatának csatolásával igazolta, hogy az ő március havi illetménye csak április 5-én érkezett meg a számlájára.

 

A Hatóság jelen ügyben kérelmező védett tulajdonságaként értékelte állandó lakóhelyét, Y települést, mint az Ebktv. 8. § t) pontja szerinti egyéb helyzetet, tulajdonságot, vagy jellemzőt. Kérelmezőnek ugyanis ezen, szorosan személyhez fűződő helyzetével összefüggésben kellett elszenvednie azt a hátrányt, hogy esedékes munkabérét hat nappal később kapta kézhez, mint a más állandó lakóhellyel rendelkező munkatársai. A munkabér kifizetésének 6 napos eltérése a nyilvánvaló érdeksérelmen túl tekintettel az április 8-9-ére eső húsvéti ünnepekre nehézségeket okozhatott számára az ünnepre való felkészülésben is. Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy kérelmező rosszhiszemű, ezt azonban az okirati bizonyítékok nem támasztották alá, hiszen azok kérelmező állításait igazolták.

 

 

Kérelmező valószínűsítette azt, hogy védett tulajdonsággal rendelkezik, valamint hogy sérelmet szenvedett el, állításait a csatolt okirati bizonyítékok, valamint a tanú nyilatkozata kétséget kizáróan alátámasztották. A sérelmezett intézkedés tényét, valamint azt, hogy kifejezetten az egyik település állandó lakosai, vagyis a Kérelmező által hivatkozott védett tulajdonsággal rendelkezők részesültek a későbbi munkabér átutalásban, mint hátrányban, az eljárás alá vont sem vitatta. A polgármester által hivatkozott, kérelem alapján történt előnyben részesítés viszont nem nyert igazolást, így az Önkormányzat nem bizonyította sem azt, hogy a kérelmező által valószínűsített körülmények ne álltak volna fenn, sem pedig azt, hogy megtartotta, vagy az adott helyzetben ne lett volna köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. A Hatóság tényként állapította meg, hogy a sérelem bekövetkezett, Kérelmező több nappal később kapta meg munkabérét. Az eljárás alá vont a sérelmezett intézkedésének elfogadható indokát nem adta, a kimentési bizonyítás körében magát kimenteni nem tudta.

 

Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy az Önkormányzat, mint az Iskola fenntartója és a munkabérek biztosítója, a 2007. március havi illetménynek a Kérelmező, mint Y települési lakos részére történő késedelmes kifizetésével az egyenlő bánásmód követelményét megsértette. A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a Hatóság azt állapította meg, hogy jelen esetben azok megelőző, visszatartó hatásának eléréséhez a jogsértő magatartás további folytatásának megtiltása elegendő és a bekövetkezett sérelemmel arányos, így egyéb szankciót nem alkalmazott.

 

  1. december