EBH/418/2007

EBH/418/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mivel véleménye szerint a vasúttársaság mozgáskorlátozott utasokkal kapcsolatban kialakított gyakorlata nem felel meg az akadálymentesítés és az egyenlő bánásmód követelményének. Beadványa szerint kerekesszékesként a tervezett utazás előtt 7 nappal be kell jelentenie, hogy mikor szeretne utazni, hogy a vasúttársaság technikailag fel tudjon készülni a kerekesszék vonatba való beemelésére. A vasúttársaság ilyen előzetes bejelentés alapján biztosítja a kerekesszékesek számára az egyes állomásokon elhelyezett mobil emelők használatára kiképzett személyzet közreműködését és a mozgássérültek szállítására alkalmas vasúti kocsikba való bejutást. Kérelmező szerint mindez megalázó, és a gyakorlatban igen nehézzé teszi élete megszervezését, lehetetlenné téve előre el nem határozott, ám szükséges utazások lebonyolítását. Kérte a Hatóság közreműködését a helyzet megoldásában.

 

A Hatóság a kérelem megvizsgálását követően eljárást indított a vasúttársaság ellen és felhívta írásbeli nyilatkozata megtételére.

 

A nyilatkozatban az eljárás alá vont előadta, hogy szolgáltatási stratégiájának kialakításánál figyelembe veszi a nemzetközi, illetve uniós akadálymentesítési ajánlásokat is. Célja a komplex esélyegyenlőségi szolgáltatás, ami magában foglalja a mozgáskorlátozottak speciális szükségleteire szabott helyhez kötött kiszolgáló létesítmények és járművek használatát. A Hatóság az eljárás alá vont érdemi nyilatkozatát elsősorban a mozgássérült utasok utazási körülményeinek szempontjából vizsgálta. A nyilatkozat szerint a vasúttársaság jelenleg 93 helyszínen 98 mobil emelő berendezéssel rendelkezik, azonban ezeket előzetes megrendelés esetén is csak 40 helyszínen lehet használni. A használatot a többi helyszínen a nyilatkozatban nem részletezett műszaki feltételek hiánya nem teszi lehetővé. Az utazási igényt az indulás előtt legalább 7 nappal írásban kell bejelenteni.

 

A nyilatkozat szerint a vasúti személyszállítási tevékenységet az eljárás alá vonttól 2007. nyarán átvevő Zrt. törekszik az akadálymentesítésre, ennek érdekében bevezette, illetve bevezeti a mozgáskorlátozottak utazásának egykapus intézését, interneten megjeleníti a mozgáskorlátozottakra vonatkozó szabályozást és a következő menetrendi módosítással meghirdeti a mozgáskorlátozottak számára igénybe vehető vonatokat. Távlati célként fogalmazza meg a mozgáskorlátozott utasok utazásai szervezésének egyszerűsítését, megvizsgálva, hogy milyen technológiai és ügykezelési változtatások szükségesek annak érdekében, hogy a jelenlegi 7 napos igény-bejelentési idő lerövidíthető legyen. Nyilatkozatához eljárás alá vont csatolta a mozgáskorlátozottak vasúti utazásainak lebonyolításáról szóló utasítást is, mely részletesebben tartalmazza a fent leírtakat. Mellékletét képezi a mobil kerekesszék-emelő berendezés kezelési utasítása. Ebből kiderül, hogy a mobil emelők kezelésének feltétele többek között a kezelői vizsga letétele, a 18. életév betöltése, a vágányok közti közlekedésre jogosultság, írásbeli megbízás a berendezés működtetésére, valamint az évenkénti munkavédelmi oktatás.

 

Összefoglalva a nyilatkozat jelen ügy tekintetében releváns tartalmi elemeit megállapítható, hogy eljárás alá vont a mozgáskorlátozott utasokat érintő előzetes bejelentési kötelezettség fennállását nem vitatta.

 

A Hatóság eljárás alá vont ezen nyilatkozatát észrevételezésre megküldte panaszosnak, aki kérelmét fenntartotta és megerősítette, hogy panasza nem elsősorban a fizikai akadálymentesítéssel, mint inkább az utazás előzetes bejelentésének kötelezettségével kapcsolatos.

 

 

 A Hatóság a fenti tényállásra figyelemmel a kérelmet alaposnak találta.

 

Jelen ügyben Kérelmező védett tulajdonságaként valószínűsítette mozgáskorlátozottságát, hátrányként pedig a vasúti utazásokban, illetve azok szervezésében való akadályozottságát. Ennek megfelelően a Hatóság az eljárásban azt vizsgálta, hogy eljárás alá vont a kérelmező által valószínűsített körülmények cáfolatával vagy az általános kimentési lehetőségekkel igazolni tudta-e a sérelmezett gyakorlatot.

 

Eljárás alá vont kimentésként adta elő, hogy az állomásokon meglévő, de nem működtetett mobil emelők mozgatása nehézkes, működtetésük komoly fizikai erőkifejtést igényel. A Hatóság nem tudta elfogadni ezt az érvelést, tekintettel a vonatkozó utasítás mellékletében foglalt kezelési utasításra, amelynek értelmében a berendezést nők is üzemeltethetik, az egy által maximálisan kifejthető erő pedig megfelelően nők esetében 200, férfiak esetében 500 Newtonban szabályozva van.

 

Eljárás alá vont az indulást 7 nappal megelőzően történő bejelentés kötelezettségét a megfelelő vasúti kocsik és a kezelőszemélyzet rendelkezésre állása biztosításának adminisztrációs és szervezési idejével indokolta. A Hatóság azonban ezt kimentésként csak azokban az esetekben tudja elfogadni, amikor az állomásokon nem áll rendelkezésre emelő berendezés, ezért az utazás csak önemelő berendezéssel ellátott kocsikkal oldható meg.

 

Az eljárás alá vont nyilatkozatához csatolt utasításban leírtak alapján a Hatóságnak az az álláspontja, hogy az állomási mobil emelők használata nem minősíthető olyan bonyolult, nagy tudást igénylő tevékenységnek, ami lehetetlenné tenné, hogy minden ezekkel felszerelt állomáson legyen olyan vasúti dolgozó, aki a kezelés személyi feltételeinek megfelel. A meglévő készülékek használatának elmaradását a berendezés méretei és a mozgatására meghatározott feltételek sem indokolják.

 

Fenti jogszabályokat és nyilatkozatokat figyelembe véve a Hatóság megállapította: eljárás alá vont azzal, hogy a közlekedési rendszerek akadálymentesítésére már beszerzett, rendelkezésre álló eszközök használatát csak indokolatlanul hosszú előzetes bejelentési idő mellett teszi lehetővé, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A Hatóság határozatát nyilvánosságra hozta, a vasúttársaságot pedig a jogsértő állapot 3 hónapon belüli megszüntetésére kötelezte, mely kötelezettségének eljárás alá vont Személyszállítási Üzletszabályzatának módosításával határidőn belül eleget tett.