ebh/416/2006

EBH/416/2006

Panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) munkáltatójával szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben egyebek mellett sérelmezte, hogy betegsége - mely fogyatékosságnak minősül - miatt nem hosszabbították meg határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát.

A Hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra szólította fel, aki előadta, hogy míg a kollégái, akikkel együtt felvették, véglegesítésre kerültek, ő viszont nem, 2004-ben továbbképzésre szeretett volna elmenni, azonban a munkáltatója nem engedélyezte, majd miután leadta az igazolást az adójóváíráshoz a fogyatékosságáról, írásban tájékoztatták, hogy leszámolás miatt keresse fel a munkáltatót.

A kérelmező nyilatkozott arról is, hogy keresetet terjesztett elő a munkáltatójával szemben a Munkaügyi Bíróságon, melyben hivatkozott a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 5.§-nak egyenlő bánásmód követelményét tartalmazó rendelkezésére is. Az I. fokú bíróság ítélete szerint a munkáltató jogellenesen szüntette meg a panaszos közalkalmazotti jogviszonyát, azonban a munkáltató fellebbezést nyújtott be az ítélettel szemben.
A Hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal őt ok-okozati összefüggésben másokhoz képest eltérő, kedvezőtlenebb bánásmódban részesítsék.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint „ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy annak hiányát állapította meg, vagy az ügy érdemében határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező”. Az Ebktv. 15.§ (6) bekezdése szerint a Hatóság nem vizsgálhatja a bíróságok közhatalmi döntéseit és intézkedéséit. A kereset tartalmazta az egyenlő bánásmód követelményére történő hivatkozást, azonban erről nem született döntés, továbbá a kérelmező jelezte a Hatóság felé, hogy szeretné és kérelmezi is, hogy a II. fokú bíróság vizsgálja azt is, hogy a munkáltató – panaszban jelzett - intézkedései során sérült az egyenlő bánásmód követelménye.

Mivel a hiánypótlásra történő felszólítást követően jutott a Hatóság tudomására, hogy a panaszos keresete tartalmazta az egyenlő bánásmód követelményére történő hivatkozást, továbbá, hogy az ítéletet a munkáltató megfellebbezte, így II. fokon folytatódik az eljárás, a Hatóság a vizsgálatot hatáskör hiányában nem folytathatta. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az eljárását meg kellett szüntetnie, mivel a fent leírtak alapján – az eljárás lefolytatásához szükséges jogszabályi feltételek hiánya, a bíróságon azonos tárgyban II. fokon folytatódó eljárás miatt - nincs hatásköre az ügyben eljárni, a vizsgálatot nem folytathatta.


2006. október