EBH/37/2005

EBH/37/2005

 

A külföldön élő magyar állampolgár, aki egy Polgármesteri Hivatal ügyintézését kifogásolta, előadta, hogy kérelmei elutasításra kerültek, eltérő határidőt, költséget szabtak meg a részére. Mivel nem Magyarországon él, megítélése szerint továbbra is számíthat ilyen hátrányos megkülönböztetésre, ezért fordult a Hatósághoz segítségért.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján ugyanis a Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit, vagy valamely csoportot valamely tulajdonsága miatt (pl. nem, faj, bőrszín, nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka.

 

A kérelmező a törvény által védett tulajdonságot nem jelölt meg a beadványában, amely szerint őt valamely, az Ebktv. által felsorolt tulajdonsága miatt más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest megkülönböztették volna. Az, hogy a kérelmező állítása szerint személyes rosszindulat miatt, vagy mivel külföldön él és emiatt negatív elbánásban részesítik, nem minősül az Ebktv. szerinti hátrányos megkülönböztetésnek.

 

A Polgármesteri Hivatal ügyintézői által hozott határozatok törvényességének ellenőrzésére, a fellebbezések elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felettes szerv, illetve – amennyiben törvény másként nem rendelkezik - a bíróság jogosult, azok vizsgálatára a Hatóságnak nincs hatásköre, így a panaszos kérelmét hatáskör hiánya miatt el kellett utasítani. .