EBH/36/2005

EBH/36/2005

 

 

A kérelmező feljelentést tett a Hatóságnál egy ügyvéd ellen, melyben egy 2000-ben kelt és ellenjegyzett társasági szerződés aláírásának körülményeit, azok valódiságát, egy 2000-ben kelt aláírási címpéldány közjegyző általi elkészítését, továbbá a bíróság és az ügyészség eljárását kifogásolta. A panaszos vállalkozás formájában végzett idegenrendészeti - így vízum kérelmekkel kapcsolatos – ügyintézéseket, az ügyvéd vele vette fel a kapcsolatot az általa ellenjegyzett társasági szerződésben érintett személyek vízum ügyintézése érdekében.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz.

 

Az Ebktv. alapján az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit, vagy valamely csoportot valamely tulajdonsága miatt (pl. nem, faj, bőrszín, nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás, stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka.

 

A kérelmező a törvény által védett tulajdonságot nem jelölt meg a beadványában, illetőleg a csatolt iratokban sem merült fel olyan adat, amely szerint őt valamely, az Ebktv. által felsorolt tulajdonsága miatt más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személlyel megkülönböztették volna, ezért a Hatóság hatáskörének hiányában az ügyben nem járhat el, vizsgálatot nem folytathat.

 

A Hatóság az ügyvéd, a közjegyző, a bíróság eljárását a hatáskörébe nem tartozó ügyben nem vizsgálhatja, továbbá a 2003. évi CXXV. törvény 15.§ -nak (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéséit.

 

A panaszos kérelme megalapozatlan, mivel a beadványában foglaltakat megvizsgálva nem állapítható meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, továbbá mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2004. január 27-én lépett hatályba, a Hatóság nem végezhet vizsgálatot a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan. A Hatóságnak a panaszos kérelmét el kellet utasítani.