EBH/320/2006

EBH/320/2006

 

Panaszos a minisztérium politikai államtitkárához írt beadványában sérelmezte, hogy a helyi polgármesteri hivatal dolgozói magalázó, diszkriminatív bánásmódban részesítik a községben élő romákat, segély­ és gyógykezelési hozzájárulás, valamint közhasznú munka iránti kérelmeikkel kapcsolatban rendszeresen elutasító választ kapnak, bántó megjegyzések kíséretében. Állítása szerint a helyi polgármester és a hivatal pénztárosa részéről érte őket a legtöbb sérelem, és a községben még kisebbségi önkormányzat se működik, amely védhetné a helyi cigányok érdekeit. A különböző kérelmek elutasításakor nem egyszer hangzottak el a hivatalban olyan kifejezések, melyek egyrészt sértették őket, másrészt etnikai hovatartozásukkal hozták összefüggésbe a negatív tartalmú döntést. Panaszos kérte az államtitkártól a panasz mielőbbi kivizsgálását, aki az ügyet az illetékes EBH­hoz tette át.

 

A hatóság az ügyben a panaszost hiánypótlásra szólította fel, majd a helyi polgármesteri hivatallal szemben eljárást indított. A kérelem kiegészítése és pontosítása, az idézhető tanúk megjelölése megtörtént, melyet követően a hatóság tárgyalást tűzött ki.

 

A helyben tartott tárgyaláson sor került a kérelmező, a kérelmező által megjelölt tanúk, valamint az eljárás alá vont polgármesteri hivatal képviseletében a polgármester és a pénztáros, mint tanú meghallgatására.

 

A tárgyaláson a korábban is ismert sérelmek kifejtése mellett szóba került a segélykérelmek elbírálásának rendje, mely az elhangzottak szerint nem minden esetben történt a jogszabályoknak megfelelően, a polgármester sem tagadta, hogy olykor eljárási hibákat vétettek. Azt viszont határozottan cáfolta, hogy a döntések meghozatalakor bármikor is figyelembe vették volna a kérelmező etnikai hovatartozását, illetve megjegyzéseket tettek volna a hivatal dolgozói a roma származású ügyfelekre. Állítása szerint a segély­ és egyéb kérelmek elbírálásánál kizárólag anyagi és szociális szempontok döntenek, a hivatal nehéz anyagi helyzete azonban sok esetben nem teszi lehetővé a pozitív döntést.

 

A kérelmező a beadványában foglaltakat fenntartotta, de kijelentette, hogy hajlandó egyezséget kötni a hivatalt képviselő polgármesterrel, aki szintén nem zárkózott el az ügy békés lezárása elől.

 

A felek a hatóság által elkészített egyezségtervezetben foglaltakkal egyetértettek, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Az egyezségben a polgármester vállalta, hogy a jövőben az eddiginél is nyomatékosabban figyel a roma ügyfelekkel való megfelelő, egyenlő bánásmódra, ellenőrzi az ügyintézés folyamán ennek megtartását. Tudomásul vette, hogy ennek meg nem történte esetén, kérelmező ismételten a hatósághoz fordulhat.

 

Kérelmező tudomásul vette, hogy egyedi ügyekben a hatóság nem bírálhatja felül a helyi önkormányzati döntéseket. A hatóság tájékoztatta őt az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés szabályairól, az önkormányzati döntések elleni jogorvoslati lehetőségekről, valamint a kisebbségi önkormányzat létrehozásának feltételeiről.

 

A Hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. június