EBH/30/2007

EBH/30/2007

 

 

A nevelőszülő kérelmező, aki egyben egy átmeneti nevelt gyermek gyámja, kérelmet terjesztett elő az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a helyi Általános Iskola és Óvodával szemben. Sérelmezte, hogy a kiskorú óvodai felvételével kapcsolatos kérelmét az óvodavezető– helyhiány miatt, valamint mivel a gyermek ellátása, gondozása, nevelése a családban megoldott elutasította. A döntést a helyi jegyző helybenhagyta.

 

A kérelmező megítélése szerint a gyermek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) e). k), o), p), t) pontban foglalt tulajdonságai - roma etnikai kisebbséghez való tartozás, családi állapot, életkor, társadalmi származás és nevelőszülőknél elhelyezett átmeneti nevelt - miatt érte hátrány. Előadta továbbá, hogy a nevelőszülői családokban a gyermekek etnikai kisebbséghez tartozása 100 %-ban, az óvodában 80 %-ban roma, így legalkalmasabb védett tulajdonsága az, hogy nevelt gyermek. A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy az intézmény figyelmen kívül hagyta a közoktatási törvény azon rendelkezéseit, mely szerint 20 %-kal túl lehet lépni a megengedett létszámot.

 

A hatóság tájékoztatást kért az intézmény fenntartójától, mely szerint az óvodában két csoport működik 25-25 fős létszámmal, a 2005/2006-os nevelési év 2. félévében óvodai felvételre irányuló kérelmet nem nyújtottak be, a 2006/2007-es nevelési évre 17 férőhely üresedett meg, melyre 24 gyermeket írattak be, azonban 7 gyermeket el kellet utasítani helyhiány miatt. Az óvodai csoport átlaglétszámának átlépésére nem érkezett kérelem.

 

Az eljárás alá vont által becsatolt Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó rendelkezései szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, ideje minden év júniusának első két hete. Az új gyermekek fogadására szeptember 1-től folyamatosan kerül sor. Szükség esetén (ha a szülő év közben áll munkába és a létszám is megengedi) a nevelési év folyamán is fogadnak gyermeket. A helyi önkormányzat a férőhelyek kihasználtságát 110 %-ban határozta meg. A felvétel elbírálásával kapcsolatos rendelkezések tartalmazzák, hogy fel kell venni azt, aki 3. életévét betöltötte és tanköteles korba lép, akinek mindkét szülője dolgozik, aki állami gondozott. Az elbírálásnál figyelembe kell venni az etnikai kisebbséghez tartozást, ha a szülő egyedülálló, illetve ha a családban sok gyermek van.

 

Az eljárás alá vont előadta, hogy a kiskorú óvodai felvételének elutasítása átmeneti jellegű, hiszen év közbeni változások miatt lehet üresedés, akkor felvételre kerül. A következő nevelési évre betölti az ötödik életévét, így a tanítási év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A község lakosságának kb. 50 %-a roma származású, ez az arány az óvodában 73 %. Döntésüket nem befolyásolta a gyermek származása, illetve az sem, hogy nevelőszülőknél nevelkedik. Jelenleg három nevelt gyermek jár óvodába. A nevelőszülők nyilatkozata alapján nem halmozottan hátrányos helyzetűek a gyermekek. Az eljárás alá vont becsatolta a 2006-2007-es nevelési évre vonatkozó elutasító határozatokat, melyekből megállapítható, hogy az elutasított gyermekek között két saját családban nevelkedő, illetve öt nevelt gyermek volt, utóbbiak közül kettő örökbefogadásafolyamatban van, egy pedig időközben felvételre került.

 

Az óvodai felvételi bizottság a legjobban rászorultakat javasolta felvételre, szem előtt tartva a Közoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseit. Az elutasított gyermekek között a Bizottság rangsort állított fel az arra az esetre, ha üresedés lenne, melyen a kiskorú a 3. helyre került. A gyermek ellátása a családnál biztosított, nagyon jó körülmények között élnek, az anya otthon van gyesen a kisebbik gyermekkel. A bizottsági ülésen nem merült fel olyan tény, amely az elutasított gyermekek azonnali felvételét tette volna szükségessé. Közülük a nevelési év során egy 2000-es születésű, nagycsoportos, nevelőszülőknél elhelyezett, roma származású gyermek – akinek szeptemberben nem volt még megfelelő szakvéleménye - felvételére sor került, így a két csoport létszáma 51 fő, melyből a becsatolt szakvélemények szerint 8 gyermeket 2 főnek kell tekinteni.

 

Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy egy csoportot valamely – a törvény 8.§-ában felsorolt - tulajdonsága miatt (pl. nem, életkor, családi, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, anyanyelv, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, egyéb helyzet stb.) más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest részesítenek kedvezőtlenebb bánásmódban és a tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka. Az egyenlő bánásmód követelményét a közoktatási intézmények jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt. Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell – egyebek mellett – különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása során.

 

A védett tulajdonság és a kiskorút ért hátrány bizonyítására a kérelmező becsatolt egy gyámhivatali határozatot is, mely szerint átmeneti nevelt, továbbá megküldte az óvodai felvételt elutasító határozatot.

 

A Közoktatási törvény 3. számú melléklete az óvodai csoport átlaglétszámát 20 főben, maximális létszámát 25 főben határozza meg. A melléklet II. 1. pontja szerint az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy a csoportba felvett gyermekek száma ne lépje túl - kivéve a 7. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot. Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport indul; továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt (7.pont).

 

A kiskorú 2007-ben tölti be az ötödik életévét, így a 2007/2008-as nevelési évtől kötelező részt vennie az óvodai nevelésben. Az óvodában két 25 fős csoport működik 51 fővel, melyből 8 gyermeket 2 főként kell figyelembe venni.

 

A hatóság eljárása során – a kérelmező nyilatkozatát is figyelembe véve - azt vizsgálta, hogy a kiskorú óvodai felvételének elutasításával átmeneti neveltként nevelőszülőknél történő nevelkedése, illetve roma származása miatt sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye. A megjelölt egyéb tulajdonságok – családi állapot: egyedülálló, házas; életkor; társadalmi származás – jelen esetben nem bírnak jelentőséggel. A hatóságnak annak vizsgálatára nincs hatásköre, hogy a felvételi eljárást szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), a csoportok létszáma és a másodfokú jegyzői határozat megfelel-e a Kt. rendelkezéseinek. Az intézménnyel, szabályzataival kapcsolatos törvényességi ellenőrzésre a fenntartó, a másodfokú döntés felülvizsgálatára az illetékes városi bíróság jogosult.

 

A hatóság elfogadta az eljárás alá vont védekezését, hogy a Kt. rendelkezései szerint járt el, továbbá hogy nincs összefüggés a gyermek származása, illetve nevelőszülőknél átmeneti neveltként történő elhelyezése és az óvodai felvétel iránti kérelem elutasítása között. Maga a kérelmező is leírta, hogy a nevelőszülői családokban a gyermekek etnikai kisebbséghez tartozása 100 %-ban, az óvodában kb. 80 %-ban roma. Ezt alátámasztotta az eljárás alá vont nyilatkozata is, aki becsatolta az elutasító határozatokat is, melyből megállapítható, hogy két elutasított gyermek saját családban nevelkedik.

 

A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani, mivel a lefolytatott eljárás során kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a kiskorú óvodai felvételével kapcsolatos kérelmet elutasította, mivel azonos tartalmú döntést hozott hasonló helyzetben lévő, védett tulajdonsággal nem rendelkező saját családban, nem nevelőszülőknél nevelkedő - gyermekek esetében is. Nem állapítható meg továbbá ok-okozati összefüggés a kiskorú cigány származása és az elutasítás között sem, tekintettel a cigány származású óvodás gyermekek magas számára, amit a kérelmező is jelzett.

 

  1. április