EBH/3/2007

EBH/3/2007

 

 Egy cigány származású Kérelmező panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben előadta, hogy a helyi körjegyzőség, az általános iskola és napköziotthonos óvoda, továbbá az alapszolgáltatási központ, mint munkáltatók megsértették az egyenlő bánásmód követelményét.

 

Kérelmező sérelmezte, hogy származása miatt az eljárás alá vontak nem alkalmazták, elutasították foglalkoztatása iránti kérelmét. Először személyesen érdeklődött, majd írásban jelentkezett az eljárás alá vont munkáltatóknál, bármilyen állást szívesen betöltött volna. Kérelmező érettségivel, valamint OKJ-s felsőfokú szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkezik, szociális asszisztensi képzésben vett részt.

 

A hatóság a kérelemben foglaltak alapján azt vizsgálta, hogy Kérelmezővel szemben a cigány etnikai kisebbséghez tartozása miatt az eljárás alá vontak - a körjegyzőség a takarítói, az iskola- óvoda a dajkai, az alapszolgáltatási központ az idősek klubja vezetői és a házi szociális gondozói munkakörre történő felvétel során - megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, hátrányos megkülönböztetés történt-e az egyes munkakörökkel kapcsolatos felvételi eljárás és döntéshozatal során, és a hátrány összefüggésben áll-e Kérelmező védett tulajdonságával.

 

A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont körjegyzőség védekezését, mely szerint Kérelmező levelét nem értelmezte konkrét álláskeresésnek, csupán tájékoztatásként arról a foglalkoztatás tárgyában a Kérelmező és a helyi polgármester között korábban létrejött egyezségről, melyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság jóváhagyott. Kérelmező levele ugyanis konkrétan tartalmazta, hogy a jegyző segítse elő képesítéseinek megfelelő tartós foglalkoztatását, továbbá önéletrajzában szerepelt, hogy kéri folyamatos, írásbeli jelentkezési szándéka figyelembevételét, meghirdetett, vagy üres státusz esetén. A körjegyző nem tette meg az elvárható és ésszerű intézkedéseket a hivatalsegédi munkakör betöltését megelőző eljárásban, annak ellenére, hogy tudta, Kérelmező munkát keres, illetve tudomása volt Kérelmezőnek a hatóság előtt kötött egyezségéről. Nem fogadta el a hatóság az eljárás alá vont védekezését, mely szerint Kérelmezőt értesítette, hogy „jelenleg nincs üres álláshely a hivatalban”, figyelemmel arra is, hogy a Kérelmezőnek megküldött elutasító tájékoztatás, illetve a becsatolt iratok visszaküldése és a kiválasztott hivatalsegéddel történő szerződéskötés között egy hónap sem telt el.

 

Az eljárás alá vont nem tudta bizonyítani, hogy a Kérelmező által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony keretében nem volt köteles megtartani. Az eljárás során a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy sem a munka jellege - hivatalsegédi munka-, sem annak természete nem indokolta, hogy Kérelmező alkalmazására, a felvételt megelőző eljáráson való részvételére nem lett volna lehetőség. Az eljárás alá vont mulasztásával Kérelmezőt hátrány érte a felvételi eljárásban résztvevő nem cigány származású jelentkezőkhöz képest, mivel az ő meghallgatására sor sem került, továbbá végül nem cigány származású jelentkezőt vettek fel. Nem kapta meg azt az esélyt sem, amit a házi szociális gondozói állásra történő jelentkezéskor, amikor meghallgatta az egyetértési jogot gyakorló polgármester és a képviselőtestület.

 

A hatóság elfogadta az eljárás alá vont iskola és óvoda igazgatója által előadottakat, mely szerint olyan személyt nevezett ki áthelyezéssel dajkai munkakörre, aki rendelkezik – a nem kötelezően előírt – OKJ-s dajkai szakképesítéssel. A felvételnél előnyt jelenthet a végzettség, amellyel Kérelmező nem rendelkezett. A hatóság a munka jellege vagy természete alapján indokoltnak, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapítottan arányosnak tartotta az eljárás alá vont intézkedését, amikor a szakképesítéssel rendelkezők (két fő) közül nevezte ki a dajkai munkakört betöltő személyt, aki a szakképesítéssel nem rendelkezőkhöz – így Kérelmezőhöz – képest a dajkai munkakör tekintetében magasabb szintű tudással rendelkezik, ami előnyt jelent a munkavégzés során.

 

A hatóság elfogadta az eljárás alá vont alapszolgáltatási központ vezetője által előadottakat, mely szerint Kérelmező nem rendelkezett a megfelelő képzettséggel az idősek klubja vezetői munkakör betöltésére. Kérelmező alkalmazását egyrészről jogszabályi rendelkezés zárta ki, másrészről a felvett személy olyan egyéb, munkája során hasznosítható ismeretekkel – szoftverüzemeltető, irodavezető - is rendelkezett, amivel a Kérelmező nem. Elfogadta a hatóság az eljárás alá vont alapszolgáltatási központ vezetőjének kimentési bizonyítása során előadottakat a házi szociális gondozói munkakör betöltésével kapcsolatban is, mivel az eljárás alá vont Kérelmezőt tájékoztatta a megüresedő munkakörről, meghallgatásra behívta, úgy járt el vele szemben, ahogy a többi megfelelő végzettséggel rendelkezővel. Előnyben részesítési kötelezettség az eljárás alá vontat nem terhelte, hogy Kérelmezőt válassza.

 

A Hatóság megállapította, hogy a körjegyzőség megsértette az egyenlő bánásmód követelményét Kérelmezővel szemben cigány etnikai kisebbséghez tartozása miatt a hivatalsegédi munkaviszony létesítését megelőző felvételi eljárás során. A Hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján. A Hatóság az általános iskola és napköziotthonos óvodával, továbbá az alapszolgáltatási központtal szembeni kérelmet elutasította.

 

  1. december