EBH/23/2005

EBH/23/2005

 

Egy vidéki középiskolai tanárházaspár azzal fordult a Hatósághoz, hogy munkáltatójuk a felmentésük kapcsán az önkormányzati képviselőtestület által elrendelt létszámcsökkentésre hivatkozott, a kérelmezők ezzel szemben azzal érveltek, hogy elbocsátásukra - politikai leszámolás keretében - eltérő politikai véleményük miatt került sor.

 

A beadványból megállapítható volt, hogy a kérelmezők ezzel egyidejűleg munkaügyi pert indítottak munkáltatójukkal szemben. A keresetlevélben kifejezetten hivatkoztak arra, hogy az iskola igazgatója a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megszegésével szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyukat.

 

A Hatóság megkeresés útján meggyőződött arról, hogy a bíróság - hatáskörét megállapítva – a perben tárgyalást tűzött ki.

 

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében, ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy ennek hiányát megállapítja, vagy az ügy érdemében határoz, ez a döntés a közigazgatási szervre kötelező. Amennyiben ugyanezen ügyben párhuzamosan vagy később a közigazgatási szerv – jelen esetben az Egyenlő Bánásmód Hatóság – érdemi határozatot hoz, ez a határozat semmis.

 

Tekintettel arra, hogy a Hatóság eljárásának törvényi akadálya volt, az ügyben hatáskörének hiányát állapította meg.

 

Amennyiben a bíróság jogerős határozatában megállapítja az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, utóbb nincs akadálya annak, hogy a kérelmezők a Hatóságnál ismételten vizsgálat lefolytatását kezdeményezzék.

 

A Hatóság ilyen esetben a bíróság által megállapított tényállás alapul vételével folytatja le a vizsgálatát és a törvényben meghatározott szankciókat alkalmazza.