EBH/213/2007

EBH/213/2007

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, az egyik magyarországi egyház missziójával szemben. Kérelmében előadta, hogy álláspontja szerint a Misszió misszióvezető lelkipásztora hátrányos megkülönböztetésben részesítette azáltal, hogy a Misszió által meghirdetett webfejlesztő, honlapkészítő munkakörre a szakmai elképzelések egyezése ellenére, vallási és világnézeti meggyőződése miatt nem vette fel. Kérelmező szerint a jelentkezés elutasításának indokául az a tény szolgált, hogy ő nem tart kapcsolatot semmilyen egyházzal, miközben sem az álláshirdetésben nem szerepelt, sem a munka jellege nem követelte meg, hogy a fenti állásra jelentkező munkavállaló vallásos legyen. A beadványból kiderült, hogy Kérelmező a Misszió internetes oldalán meghirdetett állásra jelentkezett, amit telefonos egyeztetés követett. A misszióvezető kérte őt, hogy egészítse ki önéletrajzát a vallási hovatartozásával, amit kérelmező meg is tett. Önéletrajzába szó szerint az került, hogy „nem vallásos”. Ezután hívták be egy személyes megbeszélésre, melyre egy sérülés okozta közlekedési nehézség miatt a Misszió saját autójával szállította el Kérelmezőt.

 

A mintegy másfél órás beszélgetés eredményeként Kérelmező arra a következtetésre jutott, hogy az ő, valamint a misszióvezető szakmai elképzelései megegyeznek, így az állás elnyerésére eséllyel pályázik. Kérelmező a maga részéről azt is vállalta volna, hogy munkája részeként egyházi rendezvényeken vegyen részt, ahol leginkább az általa szerkesztendő hírportálról kellett volna beszélnie, másrészt tudósítania az internetes oldalon bizonyos vallási rendezvényekről. Kifejtette ugyanakkor, hogy egyetlen egyházzal sem tart kapcsolatot, mert azok nézeteivel nem tud azonosulni. Mivel a személyes találkozót követő két héten belül a Misszió részéről nem kapott visszajelzést, telefonon érdeklődött a döntésről. A misszióvezető közölte vele, hogy bár szakmailag meg voltak elégedve, „mégsem alkalmazzák”. Hosszas faggatózás után a kérelem szerint mindezt azzal indokolta, hogy „nem akarták, hogy kölcsönös kellemetlenség származzon abból, hogy Kérelmező nem tartozik egyetlen egyházhoz sem”. Kérelmező egy esetleges megbízásos jogviszony lehetőségét is felvetette, de a misszióvezető közölte, hogy egyelőre senkivel nem töltik be az állást, pár hónapig nem foglalkoznak a kérdéssel. Kérelmező kérelméhez az állításait alátámasztó okirati bizonyítékokat csatolta.

 

A Hatóság a tényállás teljes körű tisztázása érdekében az ügyben tárgyalást tartott. A tárgyaláson Kérelmező az általa korábban előadottakat megerősítette és vitatta, hogy az állás anyagi okoknál fogva nem került végül betöltésre.

 

Az eljárás alá vont Misszió vezetője és jogi képviselője nyilatkozatából kiderült, hogy az állásra összesen 8 személy jelentkezett, akik között különböző vallásúak és egyházhoz nem tartozók is voltak. Valóban kérték Kérelmezőtől, hogy önéletrajzában egyházi kapcsolatára is térjen ki, mert a munkakör egy része ismereteket igényel az egyház működéséről. A hirdetésben ez a kitétel azért nem szerepelt, mert az eljárás alá vont senkit nem akart vallási hovatartozása alapján előzetesen kizárni a lehetőségből. Eljárás alá vont arra is rávilágított, hogy Kérelmezőt annak ellenére hívták be személyes interjúra, hogy nem jelölt meg egyházzal való kapcsolatot, ami szintén azt támasztja alá, hogy nem különböztették meg hátrányosan. A Missziónál jelenleg dolgozó 15 főből egyébként 3-4-nek szintén nem volt egyházi kapcsolata, mielőtt felvették őket. A sérelmezett telefonbeszélgetéssel kapcsolatban a misszióvezető elmondta: nem emlékszik a beszélgetés pontos tartalmára, de elképzelhető, hogy félreérthetően fogalmazott. Az eljárás alá vont jogi képviselője kifejtette, hogy a Missziónál forrás hiányában jelenleg sem megoldott a webfejlesztői feladatkör ellátása, azaz senki mást sem vettek fel a munkakörre. Úgy fogalmazott, hogy a webfejlesztői munkakör betöltéséhez az egyházi ismeretek megléte előnyös, de azok hiánya nem lehet kizáró ok. 

 

 A Hatóság a kérelem és a benyújtott iratok áttanulmányozását, valamint a tárgyaláson elhangzottak értékelését követően az alábbiak szerint állapította meg, hogy a kérelem alaptalan.

 

Tárgyi ügyben Kérelmező valószínűsítette, hogy a meghirdetett állásra való jelentkezésének elutasítása a Misszió vezetése részéről őt személyében hátrányosan érintette. Védett tulajdonságként vallási és világnézeti meggyőződésére hivatkozott, melyet jelen esetben az egyházi kapcsolatok és a vallásosság hiánya jelentett. A Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján azonban úgy ítélte meg, hogy egyrészt az összehasonlítható csoport hiánya, valamint a felek egymásnak ellentmondó nyilatkozatai miatt nem kétséget kizáróan bizonyított a hivatkozott tulajdonság és a hátrány közti összefüggés, másrészt az eljárás alá vont védekezésével eredményesen mentette ki magát az egyenlő bánásmód követelményének megsértése alól.

 

A Hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont bizonyította: Kérelmező esetében az egyházi kapcsolat és ismeretek hiányát csak annyiban vette figyelembe, amennyiben az a szóban forgó munkakör jellege, természete, és a szervezet szellemisége alapján indokolt volt, tehát amely vonatkozásban nem is volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Az eljárás alá vont az esetleges munkaviszony létrehozására irányuló eljárása során egyebekben megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, azaz jogszerűen cselekedett. A Kérelmező egyházi kapcsolatainak hiánya tudatában is megszervezett és létrejött személyes interjú pedig kifejezetten arra utal, hogy nem vallásos emberként is lehetőséget kívántak adni neki szakmai felkészültsége és rátermettsége bizonyítására.

 

Az a tény, hogy az álláshely végül objektív, azaz anyagi indoknál fogva betöltetlen maradt, a végeredményt tekintve azt jelenti, hogy vallási és világnézeti meggyőződéstől függetlenül minden jelentkező ugyanabban az elbánásban részesült, különbségtétel nélkül. Az Ebktv. szerinti hátrányos megkülönböztetés fentiek figyelembe vételével nem volt megállapítható, így a Hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. december