EBH/206/2006

EBH/206/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy lakóhelyén a lakásszövetkezet igazgatója és könyvelője részéről diszkrimináció érte, amikor a gondnoki teendők ellátására jelentkezett, azonban ­ kérelme szerint ­ ellenállásba ütközött az igazgató és a könyvelőnő részéről. A jelentkezését követően tették ki a hirdetőtáblára az álláshirdetést, jelenleg egy számára idegen ember látja el ezt a feladatot. A panaszos előadta, hogy betöltötte az 50. életévét, továbbá, hogy megváltozott munkaképességű.

 

A Hatóság a tényállás teljes körű tisztázása érdekében meghallgatta a kérelmezőt, aki előadta, hogy nagyothallása miatt van leszázalékolva, de azt észre sem lehet venni.

 

A Hatóság eljárásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal ok­okozati összefüggésben ­ jelen esetben ­ más pályázókhoz képest eltérő, számára hátrányosabb, kedvezőtlenebb bánásmódban részesítsék. A kérelmező esetében nem állapítható meg, hogy valamely, a törvény által védett tulajdonságával összefüggésben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest részesítették kedvezőtlenebb bánásmódban, ő maga hangsúlyozta ki a következőket: annak, hogy le van százalékolva, illetve, hogy a hallásával problémája van, nincs jelentősége, észre sem lehet venni. Nem is tudta elképzelni, hogy valamely tulajdonsága miatt nem vették fel a gondnoki állásra.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31.§ (1) bekezdés a) pontja alapján meg kellett szüntetnie, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni, a vizsgálatot nem folytathatta.

 

Tájékoztatta továbbá a kérelmezőt, hogy amennyiben lakásszövetkezeti tagsági jogaival kapcsolatban éri sérelem, arra vonatkozóan nem folytathat a Hatóság vizsgálatot, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 6.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a törvény hatálya nem terjed ki a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyokra. A lakásszövetkezetekről szóló törvény 8.§­a szerint a lakásszövetkezet törvényességi felügyeletét a lakásszövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezései szerint.

 

  1. július 12.