EBH/175/2007

EBH/175/2007

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy álláspontja szerint egy gazdasági társaság részéről diszkrimináció érte.

 

Kérelmező beadványában kifejtette, hogy fenti cég, mint internet-szolgáltató, hónapok óta nem szolgáltat neki az előfizetésnek megfelelően, a felmerülő hibákat elmulasztja kellő gondossággal kijavítani. A szolgáltatás akadozása, ezáltal az e-mail postafiókok elérhetetlensége miatt többször tett panaszt, válaszul azonban csak sértő megjegyzéseket kapott. Kérelmező úgy vélte, hogy a szolgáltató hátrányos megkülönböztetésben részesítette, amelynek három oka lehet. Az első, hogy ő korábban katolikus kispap volt, majd kilépett a szemináriumból, a cég ügyvezetője viszont köztudottan gyakorló hívő. A második lehetséges ok kérelmező politikai véleménye, hiszen rendszeresen hangot ad annak, hogy minden irányú politizálást elutasít, a cég ügyvezetője viszont önkormányzati képviselő. A harmadik pedig Kérelmező pályázatíró közhasznú egyesülete, melynek sikeres működésében a bepanaszolt társaság ügyvezetője Kérelmező véleménye szerint ellenérdekelt lehet. Hozzátette azonban azt is, hogy tartózkodási helyén többen is panaszkodtak már a cég általi internet szolgáltatás minőségére.

 

A panaszos által előadottak alapján a Hatóság az alábbiakat állapította meg. A hatósági eljárás lefolytatásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen valamely, a törvény által védett tulajdonsággal, továbbá, hogy azzal ok-okozati összefüggésben másokhoz képest eltérő, számára hátrányosabb bánásmódban részesítsék. Az eljárás során a sérelmet szenvedett félnek kell valószínűsítenie, hogy hátrány érte, és hogy annak elszenvedésekor rendelkezett az Ebktv- ben felsorolt védett tulajdonságok valamelyikével. A Hatóság álláspontja szerint tárgyi ügyben kérelmező által felsorolt jellemzők – kispapi tevékenységét abbahagyta, nem politizál, pályázatíró egyesülete van – nem tartoznak az Ebktv. által felsorolt védett tulajdonságok körébe, miként az sem egyértelmű, hogy a bepanaszolt cég munkatársainak ezekről a jellemzőkről egyáltalán tudomása volt-e vagy sem. Maga a kérelmező is elismerte ugyanakkor, hogy a társaság általi internet szolgáltatásra sokan, mások is panaszkodnak.

 

A kérelem tartalmából nem volt megállapítható, hogy Kérelmező az Ebktv. 8. §-ában felsorolt védett tulajdonságok bármelyikével is rendelkezne, és hogy ezzel összefüggésben bármely, olyan hátrányt kellett volna elszenvednie, melyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport nem részesült, vagy nem részesülhetett volna. Fentiekre tekintettel az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nem volt megállapítható, így a Hatóság a kérelmet mint alaptalant elutasította.

 

  1. december