EBH/17/2006

EBH/17/2006

 

 

A panaszosok az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kérelemmel fordultak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben sérelmezték, hogy a lakóhelyük szerint illetékes Általános Iskola igazgatója határozatával elutasította integráltan oktatható látássérült (vak), sajátos nevelési igényű gyermeküknek az intézménybe történő felvételét.

 

A Hatóság eljárást indított az Általános Iskolával, az intézményt fenntartó Oktatási Társulással és a kiskorú lakóhelye szerint illetékes polgármesterrel szemben. Az eljárás során beszerzett iratokból, szakértői véleményből, a tárgyalási jegyzőkönyvből a következők kerültek megállapításra.

 

A kiskorú fogyatékossága miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesül a lakóhelyén, illetve a Társulás területén lakó általános iskolás gyermekekhez képest, mivel fogyatékossága (vaksága) miatt nem veheti igénybe annak az oktatási intézménynek az ellátását, amelyet a lakóhelyén, illetve a társulás területén lakó hasonló korú, nem fogyatékos gyermekek viszont igen. Hátrányt, aránytalan terhet jelent számára a jelenlegi iskolájába történő – órákat igénybevevő ­ napi utazás is, valamint hátrányt szenved hosszabb távon a társadalmi integráció esélyének biztosításában is. Az iskola döntésének meghozatalakor az irányadó jogszabályok alapján járt el, igazgatója azzal védekezett, hogy a személyi, tárgyi, jogi feltételek hiánya miatt nincs lehetőség a kiskorú intézményükbe történő felvételére, melyet a Hatóság mint ésszerű indokot elfogadott, mint jogszabályban foglalt kimentési okot, hiszen az iskola fenntartója a Társulás. Az eljárás alá vont Társulás, az iskola fenntartója – az ügyben hozott határozatával ­ megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor megállapította, hogy nem kívánja látássérült tanulók oktatását biztosítani. Az eljárás alá vont polgármester nem tette meg az elvárható intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a gyermek megfelelő oktatási intézményben tanulhasson, míg a település nem fogyatékos gyermekeinek általános iskolai ellátását a Társulás által fenntartott iskolában biztosította. Az eljárás alá vont polgármester és a Társulás nem bizonyította, hogy megtartotta, vagy az adott jogviszony keretében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Nem fogadhatók el ésszerűnek a Társulás azon indokai, hogy a látássérült tanuló iskolai oktatása az önkormányzatokra nézve nem kötelező feladat, az a megyei önkormányzatot terheli, illetve a szükséges feltételek megteremtésére fordítandó egyszeri és folyamatos költségekre történő hivatkozás sem, hiszen olyan gyermeket akadályoz meg abban, hogy lakóhelyén járjon iskolába, aki minden további nélkül ép társaival együtt tanulhatna (jelenleg is ilyen osztályba jár, azonban a lakóhelyétől kb. 35­40 km­re lévő város egyik iskolájába).

 

Annak ellenére, hogy lehetőség van az integrált oktatásra, a kiskorú fogyatékossága miatt nem élhet ezzel a lakóhelye szerint illetékes iskolában, ami nemzetközi egyezményekbe, magyar jogszabályokba ütközik. Utóbbiak kötelező feladatként írják elő a települési önkormányzatok számára a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatásáról való gondoskodást, amennyiben – ahogy ebben az esetben is ­ a gyermek a többi tanulóval együtt oktatható.

 

A Hatóság megállapította, hogy az Oktatási Társulás és a gyermek lakóhelye szerint illetékes település polgármestere megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Megállapította továbbá, hogy az Általános Iskola nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. A Hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és egyúttal elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését legkésőbb a 2007/2008­as tanév megkezdéséig –, továbbá a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát a honlapján.

 

  1. július 12.