EBH/143/2006

EBH/143/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mivel az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet alkalmazása következtében véleménye szerint sérül az egyenlő bánásmód követelménye.

 

Előadta, hogy párjával, akivel nem él házastársi kapcsolatban születendő gyermeküknek családi nevük összevonásával képzett – kötőjellel elválasztott­ családi nevet kívánnak adni. A területileg illetékes anyakönyvi hivataltól azt a választ kapták, hogy erre csak akkor van lehetőség, miután az újszülöttet az apa nevére anyakönyvezték. A gyermek családi neve külön kérelem benyújtásával változtatható meg.

 

A kérelmező sérelmezte, hogy a nem házasságban élő pároknak nincs lehetőségük a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételével azonos időben rendelkezni születendő gyermekük családi nevéről, hasonlóan a házasságban élők nyilatkozatához.

 

A Hatóság nem folytathat eljárást arra vonatkozóan, hogy az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, illetve a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény valamely jogszabályi rendelkezése sérti­e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja az országgyűlés közhatalmi döntéseit és intézkedéseit, ezért a Hatóságnak a kérelmet közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény alapján el kellett utasítani, mivel a fent leírtak alapján nincs hatásköre az ügyben eljárni.

 

A Hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.§ b) pontja szerint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást a 21.§ (2) bekezdése szerint bárki indítványozhatja., továbbá, hogy az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs Főosztályán kidolgozás alatt álló új Polgári Törvénykönyv elfogadása adhat majd megoldást, mely során módosulnak a jelenlegi jogszabályok.

 

  1. július 12.