EBH/140/2012

EBH/140/2012

 

Kérelmező közhasznú szervezet, közérdekű igényérvényesítőként fordult panasszal a hatósághoz, mert egy olyan iskola kialakítása, amelyben a választások egyik szavazóköre működött, nem felel meg a komplex akadálymentesítés követelményének. Nincs kialakítva akadálymentes parkoló és a járdák, gyalogutak sem megfelelőek.

Kérelmezte, hogy a hatóság állapítsa meg, az önkormányzat, mint az iskola fenntartója megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és szankciókat is alkalmazzon vele szemben. A kérelem utalt arra is, hogy az önkormányzat, tekintettel arra, hogy az iskola szavazókörként is működött, a fogyatékos személyek számára nemcsak az alapfokú oktatás, mint közszolgáltatás, de a közhatalmi tevékenysége körében sem biztosította az egyenlő esélyű hozzáférést, így ebben a vonatkozásban is sérült az egyenlő bánásmód követelménye. A hatóság – a szavazás körülményeinek vizsgálatát  mellőzve - az alapfokú oktatás, mint közszolgáltatás vonatkozásában folytatott le vizsgálatot.

Az önkormányzat nem vitatta, hogy az iskola nem felel meg az egyenlő esélyű hozzáférés jogszabályi követelményének, álláspontja szerint azonban ez a hiányosság pénzhiányra vezethető vissza, ezért nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Kifejtette továbbá, hogy a komplex akadálymentesítés megvalósításán kívül  számos egyéb megoldás is alkalmas arra, hogy egy mozgássérült diák ne szenvedjen hátrányt, pl. az épületbe bejutáskor a személyes segítségnyújtás, illetve az adott diák óráinak a földszinti tanterembe szervezése, mint ahogy erre konkrét példa is volt az elmúlt években az iskola életében. Az önkormányzat hivatkozott arra, hogy az építési szabályok szerint a meglévő építmények utólagos  akadálymentesítésénél szükség esetén részleges akadálymentesítés is elfogadható. Hivatkozott arra is, hogy az iskola akadálymentesítés finanszírozásához két ízben is pályázott az utóbbi időszakban, azonban eredménytelenül. Pályázati forrás nélkül, önerőből pedig eddig nem volt képes intézményeinek akadálymentesítésére. Utalt még az elmúlt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tett különféle intézkedéseire.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.  törvény (Ebktv.) és a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) rendelkezéseiből megállapítható, hogy az önkormányzatnak 2009.12.31-ig biztosítania kellett legalább egy alapfokú iskolában az egyenlő esélyű hozzáférést.

A hatóság az eljárás alá vont kimentését nem fogadta el, mivel az anyagi okokra, sikertelen pályázatra hivatkozás nem fogadható el kimentésként egy törvény által előírt  kötelezettség teljesítése alól, jelen esetben a Fot. által előírt azon kötelezettsége alól, hogy  legalább egy alapfokú iskola tekintetében biztosítsa az egyenlő esélyű hozzáférést. A fogyatékos személyeknek nyújtott személyes segítség, illetve a mozgássérült diák óráinak a földszintre szervezése ugyancsak nem mentesíti az önkormányzatot a törvényi kötelezettsége alól, hiszen az egyenlő esélyű hozzáférés törvény szerinti lényege éppen az, hogy a szolgáltatás mindenki számára, viszonylagos önállósággal, akadálymentesen igénybe vehető legyen. Az önkormányzat hivatkozása az utólagos, részleges akadálymentesítés lehetőségére sem elfogadható, mert a hatóság nem az  építési előírások betartását vizsgálja, hanem azt, hogy az önkormányzat betartotta-e  az Ebktv. és a Fot. rendelkezéseit, konkrétan azt, hogy legalább egy alapfokú iskola tekintetében biztosította-e az egyenlő esélyű hozzáférést. Az építési előírások betartása  önmagában nem mentesíti az önkormányzatot hivatkozott törvényi rendelkezések betartása alól. A hatóság a szankció megállapítása során értékelte az önkormányzatnak az  esélyegyenlőség érdekében tett egyéb intézkedéseit, azonban kimentésként nem fogadta el.

Az ügyfelek, illetve a tanú nyilatkozataiból az eljárás alá vont által sem vitatottan megállapítható volt, hogy a panaszban szereplő iskola valóban nem felel meg a Fot-ban rögzített követelményeknek, illetve, hogy nincs az adott településen másik olyan alapfokú iskolai oktatás közszolgáltatást nyújtó intézmény sem, ahol az egyenlő esélyű hozzáférés  biztosított lenne.

A hatóság az eljárást lezáró jogerős határozatában megállapította, hogy az eljárás alá vont - azzal, hogy 2009. december 31-ig nem tett eleget az alapfokú iskolai oktatás, mint közszolgáltatás vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása követelményének - közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg, és megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság kötelezte az önkormányzatot, hogy szüntesse meg a jogsértő állapotot, és komplex akadálymentesítés megvalósításával biztosítsa az egyenlő esélyű hozzáférést az alapfokú iskolai oktatás, mint közszolgáltatás vonatkozásában egy intézmény tekintetében legkésőbb 2013. június 30. napjáig, és hatóság felé megfelelően igazolja a teljesítés megtörténtét.

A hatóság a kérelemnek a konkrét iskola akadálymentesítésére vonatkozó részét elutasította.

A hatóság határozata jogerős.