EBH/132/2012

EBH/132/2012

 

A kérelmező társadalmi és érdekképviseleti-szervezet eljárást kezdeményezett egy budapesti kerületi önkormányzattal szemben, mert az önkéntesei által bejárt önkormányzati gyermek háziorvosi rendelő nem felel meg a komplex akadálymentesítés követelményének, miközben a teljesítés törvényi határideje 2008.12.31-én lejárt.

Kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat azzal, hogy fenntartóként nem gondoskodott a háziorvosi rendelő akadálymentesítéséről, megsértette az egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.), a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. Törvény (Fot.), és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet  (Oték.) rendelkezéseit.

A tárgyaláson a felek képviselői nyitottak voltak a megállapodásra – egyfajta közösen meghatározott határidő szabásával a mulasztás pótlása érdekében – azonban az egyezségkötés alapját képező képviselő-testületi döntés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelenül  telt el, annak ellenére, hogy az eljárás felfüggesztésére is sor került, valamint további  nyilatkozattételre történő felhívás is postázásra került. Az Önkormányzat kimentését a hatóság elfogadni nem tudta, mivel a jogsértő állapot  megszüntetésére irányuló szándékát sem tudta kétséget kizáró módon alátámasztani; nem  történt meg az esetleges egyezségkötés alapjául szolgáló megvalósítási terv kidolgozása sem, holott erre határozott ígéret volt. Eljárás alá vont továbbá védekezésében nem jelölt meg  olyan egyéb, a kerületben egészségügyi alapellátást biztosító intézményt, aminek a komplex  akadálymentesítése megtörtént volna a törvény által előírt határidőre.

Fentiekre tekintettel a hatóság a jogsértés megállapításán túl kötelezte eljárás alá vontat arra, hogy legkésőbb 2012. december 31-ig egy a fenntartásában levő gyermek háziorvosi  rendelő komplex akadálymentesítést valósítsa meg.  

A határozat jogerős és végrehajtható.