EBH/13/2007

EBH/13/2007

 

Kérelmező mobiltelefont értékesítő üzlettel szemben fordult az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a hatósághoz. A kérelemben foglaltak szerint kérelmező egy kártyás készüléket kívánt készpénzzel megvásárolni. Az eladó állandó lakcímét látva, a tiltó listára hivatkozással elzárkózott a készülék értékesítésétől. A panaszos ezt követően tisztázta az Ügyfélszolgálatuknál a félreértést, majd visszatért az üzletbe ahol közölték vele, hogy továbbra sem értékesíthető részére mobilkészülék, mivel a lakcímkártyáján állandó lakcímként feltüntetett hely hajléktalan szállóként működik. Kérelmező szerint az eljárás alá vont cég hajléktalannak vélte, holott fő- és mellékállásban dolgozik, rendszeres jövedelemmel rendelkezik, így a cég vele szemben „kollektív büntetést”, illetőleg diszkriminációt alkalmazott.

 

A hatóság a bepanaszolt céggel szemben eljárást indított. Az eljárás alá vont írásbeli válaszában kifejtette, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló előfizetői szerződés megkötése és a támogatott árú készülék vásárlásának feltételei alapvetően eltérő szabályozási és üzleti logikán alapul, a támogatott árú készülék megvásárlásának részletes feltételeit az ÁSZF nem tartalmazza. A támogatott árú készülékek esetében az árat és az igénybe vétel egyéb feltételeit a saját kereskedelem-politikai megfontolásaik alapján, a piaci igényeket és lehetőségeket figyelembe véve, egyedileg határozzák meg. Az esetek jelentős részében a nem teljes árú, akciós készülékvásárlás - a kedvezményekre is tekintettel - ún. hűségnyilatkozat aláírásával vásárolható meg, amelyben a vevő vállalja, hogy az előfizetést meghatározott időtartamig aktívan használja, biztosítva ezzel a cég számára a kedvezmények részbeni vagy teljes megtérülését. Ezen túlmenően a hajléktalanok közreműködésével történt visszaélések jelentős számára, továbbá a különösen nagy üzleti kockázatra tekintettel egyéb feltételeket is támasztanak. Az eljárás alá vont azzal érvelt, hogy a komoly gazdasági veszteséggel járó, nagy kockázatot jelentő esetek negatív következményei valamennyi előfizető számára hátrányt jelenthetnek, ennélfogva az ártámogatott készülékek feltétel nélküli értékesítése nem jelenti az alkalmazott feltételek diszkriminatív voltát, a kedvezményes készülék megvásárlását az előfizetői szerződés megkötésének feltételein túl további szükséges és arányos feltételhez kötik, ilyen feltétel például a hűségnyilatkozatban foglalt kötelezettségszegés esetén a szolgáltató igényének behajthatósága.

 

Az eljárás alá vont elismerte, hogy az általa lefolytatott belső vizsgálat megállapításai szerint az ügyféllevelezés nem járt el helyesen akkor, amikor a panaszt, kérést nem továbbította az illetékes osztálynak és nem adott lehetőséget arra, hogy a konkrét feltételek, fizetőképesség vizsgálatával lehetőséget teremtsen a vásárlásra.

 

A hatóság a kérelmező hajléktalan mivoltát az Ebktv. 8.§ t) pontja szerinti egyéb helyzetként értékelte és az eljárás alá vont alkalmazottjának magatartása alapján arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezőt hátrány érte azzal, hogy más vásárlóhoz képest nem juthatott hozzá a megvásárolni kívánt készülékhez. Az adatok alapján megállapítható, hogy kérelmező ártámogatott készüléket kívánt megvásárolni. Az üzlet eladója azonban minden további feltétel vizsgálata nélkül megtagadta a kért szolgáltatás nyújtását. A hatóság elfogadta az eljárás alá vont érvelését arra vonatkozóan, hogy az üzletpolitikai érdekek és üzleti kockázatokra tekintettel, ártámogatott készülékek értékesítése során a cég az ügyfelek teljesítő képességét megvizsgálhatja. A kérelmező esetében azonban – éppen az ún. védett tulajdonsága miatt – ezt elmulasztotta, nem győződött meg arról, hogy fizetési kötelezettséget teljesíteni tudja-e, pusztán „ránézésre”, lakcíme alapján döntött arról, hogy részére nem értékesíthető a megvásárolni kívánt termék. E magatartásával ésszerű indok nélkül, önkényesen megtagadta a szolgáltatást, és ezzel a kérelmezőt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette.

 

Mindezekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont azzal, hogy kérelmezőtől egyéb helyzete (hajléktalansága) miatt megtagadta az értékesítési szerződés megkötését, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A szankció megállapítása körében, a hatóság a jogsértő állapot megszüntetésének elrendeléséről és a jogsértő magatartás további folytatásától való eltiltásról rendelkezett. Mindezeken túl a jogkövető gyakorlat kialakítása érdekében 30 napos határidővel az eljárás alá vont által is elismerten „hibás” intézkedés jövőbeni megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtételére hívta fel.

 

Az eljárás alá vont a teljesítésre előírt határidőn belül tájékoztatta a hatóságot, hogy az ügyfélszolgálatokon a rendszerek automatizálásához szükséges fejlesztéseket megkezdte, amely előreláthatóan 2007. októberére készül el. A munkautasításit és belső szabályzatait egyszerűsítette és pontosította az egyenlő bánásmód elvének való megfelelés érdekében, ezen túlmenően felhívta az érintett területek figyelmét arra, hogy az előfizetői szerződések megkötésekor, továbbá a támogatott árú készülékek értékesítése során fokozottan ügyeljenek a belső folyamatoknak, belső szabályzatoknak való megfelelésre.

 

  1. május