EBH/129/2006

EBH/129/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt egy Polgármesteri Hivatal Építési Irodájával szemben, melyben előadta, hogy vaksága miatt hátrányos helyzetbe került az Iroda hatósági eljárása során.

 

2000­ben és 2003­ban helyszíni szemlére került sor az ügyben megjelölt ingatlanon, melyről a kérelmezőt nem értesítették, megítélése szerint az Iroda kihasználva állapotát nem a valóságos helyzetet rögzítette, az egész eljárás során kiszolgáltatott, hátrányos helyzetbe került. Amennyiben a 2000. szeptemberi szemle során rögzítetteket közölték volna vele, akkor vagy az eljárás következtében indult bírósági kereset elutasítására kerül sor, vagy kiderül az Iroda ügyintézésének hibája. Sérelmezte a hatósági eljárás lefolytatásának hibáit, továbbá, hogy a Jegyző nem élt felügyeleti jogával.

 

A Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya határozatában megállapította az I. fokú eljárás során keletkezett szabálytalanságokat, továbbá, hogy azok a II. fokú eljárás során nem jogorvosolhatóak.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet a rendelkezésre álló iratok alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) vonatkozó rendelkezései szerint hatáskör hiányában el kellett utasítania, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 2004. január 27­én lépett hatályba, ezért a Hatóság nem végezhet vizsgálatot a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan, így azzal kapcsolatban sem, hogy a kérelemben előadott, 2000­ben és 2003­ban tartott helyszíni szemlékre vonatkozó értesítések mellőzésével sérült­e az egyenlő bánásmód követelménye a kérelmező állapotával összefüggésben.

 

Tájékoztatta a Hatóság a kérelmezőt, hogy amennyiben az államigazgatási jogkörben okozott kár a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 349.§ ­ megtérítésének feltételei (jogellenes magatartás, államigazgatási tevékenységgel összefüggő kár, okozati összefüggés, vétkesség, a kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható, a kár elhárítására alkalmas rendes jogorvoslati lehetőségeket a károsult igénybe vette) fennállnak, az illetékes bíróságon keresetlevél benyújtásával kérheti a kártérítés megállapítását. Tájékoztatta továbbá, hogy az Országos Lakás­ és Építésügyi Hivatalról szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm. Rendelet 5.§ (4) bekezdés a) pontja szerint az Országos Lakás­ és Építésügyi Hivatal hatósági és ellenőrzési feladatkörében végzi a hatáskörébe tartozó építésügyi hatóságok szakmai irányítását és ellenőrzését, rendszeresen vizsgálja ezek jogalkalmazási tevékenységét, továbbá az (5) bekezdés b) pontja szerint közreműködik a megyei és a fővárosi közigazgatási hivatalok építésfelügyeleti és jogalkalmazási tevékenységének ellenőrzésében.

 

  1. július 12.