EBH/111/2006

EBH/111/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz egy Biztosító Társasággal szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, melyben előadta, hogy életbiztosítást szeretett volna kötni, az ajánlatot kitöltötte, csatolta hozzá az orvosi leletét, azonban betegségére hivatkozással elutasították.

 

A Hatóság az eljárás során tájékoztatást kért a Biztosítótól, amely hivatkozott a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 4. §­ban foglaltakra, e szerint „a biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a tevékenységet végző megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat”.

 

Utalt a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 537. § (1) bekezdésére is, valamint arra, hogy a biztosító a rendelkezésre álló kockázat elbírálási időn belül jogosult a szerződési ajánlatot megvizsgálni és visszautasítani, melyet nem köteles megindokolni. Erre a Ptk. 537.§ (2) bekezdése ad lehetőséget, az erre vonatkozó tájékoztatást a kérelmezőnek is átadott ügyféltájékoztató is tartalmazza.

 

A Biztosító tájékoztatása szerint folyamatos díjas életbiztosítási terméket az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közössége számára hozták létre, díját átlagos statisztikai adatok (magyarországi néphalandósági táblák) alapján, a veszélyközösség érdekeinek figyelembevételével kalkulálta a társaság. Az adott termék esetében a biztosítási eseménynek a biztosított halála vagy a szerződésben meghatározott idő elérése minősül. A veszélyközösség érdekeinek megóvása és a szerződésben foglalt szolgáltatások teljesíthetősége érdekében a biztosítónak a kockázat elbírálása, így az ajánlat elfogadása előtt vizsgálnia kell, hogy az ajánlattevő milyen kockázatot jelent a veszélyközösség szempontjából. A kérelmező – a csatolt orvosi iratok alapján ­ nem tartozik azon azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek körébe, akik e termék veszélyközösségét alkotják.

 

A Biztosító az ajánlat elbírálását egészségügyi nyilatkozat kitöltésétől, illetve annak tartalmától függően orvosi iratok benyújtásától, orvosi vizsgálattól teheti függővé. Jogában áll a kockázatot elbírálnia és saját hatáskörében eldöntenie, hogy a veszélyközösség érdekeinek megóvása és a szerződésben foglalt szolgáltatások teljesíthetősége érdekében vállalja­e az adott kockázatot.

 

Álláspontjuk szerint a Biztosító az adott jogviszony keretében nem volt köteles az egyenlő bánásmód követelményét megtartani, kérte, hogy a Hatóság jogsértés hiányában zárja le az eljárást.

 

A Hatóság a biztosító tájékoztatását követően hiánypótlás keretében felszólította a kérelmezőt, hogy csatolja be a biztosítási ajánlatot, továbbá egyéb, a biztosítással kapcsolatban keletkezett iratokat. Erre nem került sor, mert a panaszos írásbeli kérelmet terjesztett elő az eljárás megszüntetésére, melyet telefonon is megerősített.

 

 Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az eljárását meg kellett szüntetnie, mivel a panaszos levele kérelem visszavonásnak minősül és a Hatóság a biztosítóval szemben hivatalból nem folytathatja az eljárást.

 

  1. július 12.