EBH/10/2006

EBH/10/2006

 

 

Egy uniós tagállam polgára kérelmet nyújtott be az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, amelyben azt sérelmezte, hogy a H­ii Gyógyfürdő Rt. kizárólag magyar állampolgárságú harkányi lakosoknak biztosít fürdőhasználati kedvezményt, amely a H­i Polgármesteri Hivatal által kiállított “Fürdő Igazolvány” bemutatásával vehető igénybe. Panaszos, mint harkányi lakos igénybe kívánta venni a kedvezményt, azonban a H­i Polgármesteri Hivatalban megtagadták tőle az igazolvány kiadását, azzal, hogy arra kizárólag magyar állampolgárságú h­i lakosok jogosultak. A kérelmező álláspontja szerint a Polgármesteri Hivatal és a Gyógyfürdő Rt. fenti magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

 

A hatóság az ügyfelek nyilatkozatai és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetésével a következőket állapította meg.

 

Kérelmező bizonyította, hogy rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott védett tulajdonsággal – külföldi állampolgárság ­, valamint azt hogy hátrányt szenvedett, amely a kedvezmény megtagadásában áll. Ezzel szemben az eljárás alá vontak egyike sem bizonyította, hogy az életvitelszerűen H­ban élő, állandó lakosú, uniós tagállam állampolgársággal rendelkező panaszos tekintetében a csupán állampolgárságon alapuló különbségtételnek a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka volt. Az Ebktv. 5. §­a alapján az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben szolgáltatást nyújt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította, hogy a H­i Gyógyfürdő Rt. azon rendelkezésével, amely szerint az 50%­os fürdőhasználati kedvezmény megadásához a magyar állampolgárságot szabta feltételül, H. Város Polgármesteri Hivatala a kérelmező részére ezen igazolvány kiadásának megtagadásával a kérelmezővel szemben egyéb helyzete miatt ­ megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság a határozat kézhezvételétől a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta, és kötelezte az eljárás alá vont H­i Gyógyfürdő RT­t, valamint H. Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a sérelmes helyzetet 60 napon belül szüntesse meg, egyúttal elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 30 napra történő nyilvánosságra hozatalát a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján, valamint H. Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján. A hatóság a döntése meghozatalánál figyelembe vette a Európai Bíróság egy konkrét eset kapcsán kifejtett álláspontját , mely szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságába beleértendő a szolgáltatásokat igénybevevők szabadsága is arra nézve, hogy egy másik tagállamban ugyanolyan feltételekkel vegyék igénybe a nyújtott szolgáltatásokat, mint az adott állam polgárai. Ennek keretében nem volt fenntartható az állampolgárság szerinti megkülönböztetés Magyarországon a díjmentes utazásra való jogosultság tekintetében sem, amennyiben az az életkoron alapul.

 

A fürdő kedvezményes használata, mint „quasi szociális támogatás”a jogviszonyhoz és nem az állampolgársághoz kötött ellátás kell hogy legyen, amennyiben a külföldi személy egy adott településen letelepedik. A hatóság ugyancsak figyelembe vette az 1408/71/EGK rendelet egyik alapelvét, amely szerint a tagállam területén tartózkodó személyekre a tagállam állampolgáraival azonos jogok és kötelezettségek irányadók, állampolgárságon alapuló megkülönbözetés nélkül.