„Nemek közötti egyenlőség az oktatásban” szeminárium, 2016. május 19-20. Prága

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa részt vett a 2016. május 19-én és-20-án Prágában az Egyenlő Bánásmóddal foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (European Network of Equality Bodies, Equinet) és a cseh ombudsman (Public Defender of Rights, Ombudsman) - amely egyben a cseh egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezet is - által közösen szervezett, a nemek közötti egyenlőség kérdésével az oktatás területén foglalkozó szemináriumon.

A képzés célja az volt, hogy az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek munkatársai számára fórumot biztosítson a kölcsönös információcserére és tanulásra, valamint a legfőbb kihívások és jó gyakorlatok megvitatására a nőket, illetve férfiakat érő hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, különös figyelemmel az oktatás területén jelen lévő diszkriminációs jelenségekre. A tréninget az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek  munkatársai közül azok számára szervezték, akik gyakran foglalkoznak nemi alapú hátrányos megkülönböztetéssel és tapasztalattal rendelkeznek az oktatás területén előforduló diszkriminációs ügyekkel, illetve jelenségekkel kapcsolatban is.

A szemináriumot Anna Šabatová, a cseh ombudsman képviselője nyitotta meg, majd Evelyn Collins az Equinet Igazgatóságának elnöke, illetve az Északír Egyenlő Bánásmóddal foglalkozó Bizottság (Equality Commission of Northern Ireland) ügyvezető igazgatója mondta el nyitóüzenetét. Az elnök asszony kiemelte a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség előmozdításának fontosságát az oktatás területén, amellyel kapcsolatban különös figyelemmel kell lenni az olyan jelenségekre, mint a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák jelenléte, a nők és férfiak aránya a tanárok, az oktatásban dolgozó vezetők és a tudományos pályát választók között, a nők és férfiak bérezése közötti különbség, illetve a zaklatás és szexuális zaklatás jelenléte az oktatási intézményekben.

Az ülésszak megnyitását megelőzően Dr. Victoria Showunmi, a Londoni Egyetem Oktatási Intézetének (University College London, Institute of Education) munkatársa és a Nemek közötti Egyenlőséggel és Oktatással foglalkozó Szövetség (Gender and Education Association, GEA) tagja ismertette a GEA tevékenységét. A szövetség fő tevékenysége abban áll, hogy kampányok szervezésével, nőknek adható ösztöndíjak biztosításával, kutatásokkal, illetve az információcserét generáló hálózatok létrehozásával és működtetésével segítse a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak előmozdítását az oktatás területén. Az előadó két GEA-kutatást ismertetett részletesen. Mindkét kutatás az interszekcionális diszkriminációra fókuszált, színes bőrű nők helyzetét vizsgálta egyrészt 14-15 éves lányok körében az iskolákban, a másik kutatás pedig a vezető pozícióban álló nők esetében a vezető szerep és az identitás együttes jelenlétére, illetve kölcsönhatására helyezte a hangsúlyt.

Az első ülésszak felvázolta a nemek közötti egyenlőség jelenlegi európai helyzetét, illetve a releváns európai és nemzetközi jogi kereteket, valamint jelezte az e területen jelentkező kihívásokat.

Josip Grgic, a Horvát Nemek közötti Egyenlőséggel foglalkozó Ombudsman (Croatian Ombudsperson for Gender Equality) kutatója röviden bemutatta az ombudsman hatáskörét és tevékenységét, valamint a releváns horvát jogi szabályozást, majd a szervezet iskolai tankönyvek tartalmával kapcsolatos kutatásának eredményeit ismertette. Az ombudsman abból a szempontból vizsgálta például a biológia, etika, illetve különböző felekezetekhez tartozó hittankönyvek tartalmát, hogy a nemi szerepekkel, illetve a szexuális irányultsággal, illetve nemi identitással kapcsolatban milyen ismereteket adnak át és milyen megfogalmazásokat tartalmaznak. A kutatás megállapította, hogy folyamatos a „hagyományos” nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák jelenléte az iskolai oktatásban használt tankönyvekben. Az ombudsman kezdeményezésére az oktatásért felelős minisztérium és állami szervek változtattak az ombudsman által kifogásolt tankönyvi szövegrészeken.

Zuzana Madarova a Nemek közötti Egyenlőséggel foglalkozó Európai Intézet (European Institute for Gender Equality, EIGE) képviseletében röviden ismertette a szervezet által kidolgozott „nemek közötti egyenlőségi indexet” (Gender Equality Index), melynek egyik vizsgálati területe a tudásra, illetve az oktatásra fókuszál. Az EIGE e területen végzett kutatása azt mutatja, hogy a nők alapvetően még mindig a „hagyományosan” nőknek tulajdonított szakmákat választják, illetve az ezzel kapcsolatos oktatásban vesznek részt. Elmozdulás nagyon kis mértékben és csupán néhány európai országban történt. Az EIGE  kutatásaival összefüggésben az előadó felhívta a figyelmet az adatbázisra (Gender Statistics Database), amely a szervezet honlapjáról elérhető, és amelyből az EIGE kutatási eredményei lekérdezhetők.

Irene Rosales, az Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby) politika- illetve kampányfelelőse előadásában felhívta a figyelmet a szervezet „A szavaktól a tettekig” (From Words to Action) című kiadványára és ismertette a nők oktatásával, illetve képzésével foglalkozó legfontosabb megállapításokat. Például: a nők nagyobb arányban vesznek részt a középiskolai, illetve felsőoktatásban, mint a férfiak, azonban nagy százalékban „tipikusan” női szakmákat választanak (az oktatás, illetve az egészségügy területén képzik magukat),  igen csekély számban vesznek részt a mérnökképzésben, valamint olyan oktatási területeken, mint általában a tudományok, a matematika vagy az informatika. Azok a szektorok, ahol a nők túlreprezentáltak, a munkaerőpiacnak a legkevésbé jól fizetett, illetve alacsony presztízzsel járó területei. Az adatokból kiderült az is, hogy az ugyanolyan képzettségű férfiakat, illetve nőket tekintve, a férfiaknak kb. 55%-al nagyobb esélyük van arra, hogy foglalkoztassák őket. A szóban forgó kutatás megállapította, hogy a nemi sztereotípiák tetten érhetők azokban a módszerekben és eszközökben is, amelyek segítségével a fiúkat és a lányokat oktatják. Más játékokat kapnak a gyerekek nemek szerint, a tankönyvek tartalma is a nemi szerepekkel kapcsolatos szterotípiákat erősíti, a tanárok más feladatokat adnak a fiúknak és a lányoknak, valamint eltérő viselkedésmintákat közvetítenek feléjük. A helyzet megváltoztatása érdekében a szervezet szerint olyan intézkedéseket kell bevezetni, mint például a nemek közötti egyenlőség szempontjának figyelembevétele az EU-s programok finanszírozásában, vagy a nemi sztereotípiák elleni küzdelem az oktatás és a képzés területén illetve minden szintjén. Szükséges továbbá az oktatás területén dolgozó szakemberek jogtudatosságának növelése is a nemek közötti egyenlőséggel és a nők jogaival kapcsolatban, valamint fel kell hívni e szakemberek figyelmét a „gender-semleges” viselkedés fontosságára a szakmájuk gyakorlásában.

Az első ülésszakot követően a hatóság munkatársa a portugál Állampolgárság és Nemek közötti Egyenlőség Bizottságának (Commission for Citizenship and Gender Equality) munkatársa, Teresa Alvarez által tartott workshopon vett részt. A workshop vezetője a Bizottság oktatási útmutatók kidolgozásával, illetve elterjesztésével kapcsolatos projektjét ismertette. A projekt célja, hogy a nemek közötti egyenlőség részévé váljon az állampolgársági ismeretek oktatásának, valamint mind az egyéni, mind pedig a közösségi oktatásban alkalmazott pedagógiai gyakorlatoknak. Ezzel kapcsolatos átfogó cél az is, hogy a „gender-szemlélet” ne tantárgy specifikusként jelenjen meg, hanem valamennyi tantárgy oktatásában jelen legyen. A szervezet pilot-projektjének keretében kb. 80 pedagógus tesztelte az útmutatókat a mindennapi tanítási gyakorlatban és kb. 60 pedagógus vett részt a Bizottság képzésein. A program sikerét mutatja, hogy a résztvevő tanárok körében sikerült felkelteni az érdeklődést és egyfajta kritikai szemléletmódot meghonosítani a tradicionális nemi szerepekkel és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban, valamint igény mutatkozott további képzések, illetve a tréningek eredményének folyamatos utánkövetése iránt.

A második ülésszak az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezeteknek az oktatás területét érintő diszkrimináció elleni tevékenységével foglalkozott.

A Svéd Egyenlőségi Ombudsmant (Swedish Equality Ombud) képviselő Anna Werner a nemek közötti egyenlőség oktatás területén történő előmozdításával kapcsolatos tevékenységükről tartott előadást. A svéd anti-diszkriminációs törvény vonatkozó rendelkezéseinek rövid bemutatását követően, az előadó hangsúlyozta, hogy azok értelmében Svédországban minden oktatási intézménynek évente esélyegyenlőségi tervet (Equal Treatment Plan) kell kidolgoznia. Az ezzel kapcsolatos legfőbb kihívásokat a svéd ombudsman abban látja, hogy az oktatási intézmények számos esetben nem mutatnak hajlandóságot a jogszabályban foglaltak betartására, továbbá a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ismeretek hiányosak és e problémák orvoslására az esélyegyenlőségi terv elkészítése önmagában nem elegendő.

A Finn Egyenlőségi Ombudsmant (Finish Ombudsman for Equality) képviselő Miko Lempinen az oktatási intézményekben előforduló zaklatás megelőzésével kapcsolatos kampányról beszélt. Az ombudsman kétévente végez az iskolán belüli egészséges környezettel kapcsolatos felmérést (school health study). A legutóbbi vizsgálat kimutatta, hogy a megkérdezett lányok 60 %-a szenvedett már el szexuális zaklatást. A zaklatásos esetek megelőzése érdekében a finn ombudsman kétperces, az internetről ingyenesen letölthető oktatófilmet készített, amelyet már mintegy 15 ezren láttak, valamint a témával kapcsolatban kézikönyvet és készített. Az előadó szerint azonban a legnagyobb kihívás az iskolai zaklatás jelenlétéről és a jelenség elleni fellépés szükségességéről meggyőzni az érintetteket.

Nathalie Schlenzka, a német Szövetségi Anti-diszkriminációs Ügynökség (Federal Anti-Discrimination Agency) képviseletében az Ügynökség tevékenységét ismertette. Többek között az érintetteknek segítséget nyújtanak panaszkezelő mechanizmusok létrehozásához az oktatási intézményekben. Az Ügynökség célcsoportjai a nem kormányzati szervezetek, az iskolák és a diákok, akiket workshopokon, előadásokon, szakmai folyóiratokban megjelentett cikkeken, valamint a tanárok érdekeit képviselő szakszervezeteken keresztül érnek el. Az előadó kifejtette, hogy az iskola falai közötti zaklatás, illetve egyéb hátrányos megkülönböztetést megvalósító esetek kivizsgálására célszerű mind belső, azaz az iskolán belüli, mind pedig külső, azaz az oktatási intézményen kívüli panaszkezelő-, illetve kivizsgáló mechanizmust létrehozni. A független panaszkezelő-, illetve vizsgáló szerv felállításának elsődleges célja, hogy kivizsgálja és megoldást találjon olyan esetekre, amelyeket az oktatási intézményben nem tudtak kezelni. Az Ügynökség eredményeként értékelhető, hogy panaszkezelő kapcsolattartási pontokat (contact points) hoztak létre és számos oktatási intézmény megkezdte intézményen belüli panaszkezelő struktúrájának felállítását.

A máltai Esélyegyenlőség Előmozdításával foglalkozó Bizottságot (National Commission for the Promotion of Equality) képviselő Antoniella Gatt az iskolai erőszakkal és zaklatással kapcsolatban készített tanulmányt ismertette. A Bizottság munkatársai olyan kérdéseket vizsgáltak, mint hogyan és pontosan hol tapasztalható iskolai zaklatás, melyek a zaklatás legfőbb okai és hogyan kezelik azt az érintett oktatási intézmények. Általában a sokféleség (diversity), illetve az iskolán belüli zaklatásos panaszok kezelésével kapcsolatban a helyreállító igazságszolgáltatás (restorative justice) eszközeinek alkalmazása, az emberi jogi szemléletmód, illetve az iskolai zaklatást „mindenkit érintő” problémaként tekintő megközelítésének fontosságára hívja fel a figyelmet a tanulmány. Az előadó kiemelte azt is, hogy az általa képviselt szervezet az iskolai zaklatással kapcsolatban videoklipet készített, amely a helyi tévéadókon volt látható, illetve a Facebook-on is sokan megosztották.

A második ülésszakot követően a hatóság munkatársa a Nathalie Schlenzka által vezetett workshopon vett rész, amely az oktatási intézményekben felállítandó panaszkezelési mechanizmusokkal foglalkozott. A programban az általuk képviselt intézmények iskolai zaklatással kapcsolatos tapasztalatait osztották meg egymással a résztvevők.

A szeminárium harmadik ülésszaka azoknak a már létező kezdeményezéseknek, illetve programoknak a feltérképezését tűzte célul, amelyek a férfiak és nők alternatív pályaválasztásával kapcsolatosak, valamint azzal foglalkozott, hogy az oktatási intézmények munkáltatóként milyen módszerek, illetve kezdeményezések segítségével mozdíthatják elő a nemek közötti egyenlőséget.

Marcela Linková, a cseh Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének keretei között működő Nemi és Tudományos Kapcsolattartási Központ (National Contact Centre for Gender and Sience) vezetője bemutatta a Központ tevékenységét, kiemelve, hogy az Közép-Kelet Európa egyetlen, kifejezetten a nemek közötti egyenlőség területén működő kutató és támogatást nyújtó szervezete. A szervezet tevékenységei közé tartozik a középiskolai oktatásban résztvevő nők, illetve fiatal kutatónők támogatása, a kommunikáció, valamint a médiával való kapcsolattartás. Tekintettel arra, hogy a tudományos kutatási tevékenységet végző nők száma 2001 és 2014 között Csehországban nem változott és a vezető pozícióban lévő nők aránya európai összehasonlításban a Cseh Köztársaságban a legalacsonyabb, a Központ átfogó kutatás, illetve tanulmány keretében tárta fel a nők tudományos karrierjének lehetséges akadályait (például posztdoktori ösztöndíj elnyerése esetén nem lehetséges a tanulmányok megkezdésének elhalasztása terhességre vagy a gyermek megszületésére  hivatkozással). Az akadályok feltérképezését követően 2015-ben munkacsoportot hoztak létre strukturális változások előmozdítását tűzve célul a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban, valamint a nemi alapú diszkriminációval összefüggő panaszok benyújtását illetően (a hátrányos megkülönböztetés áldozatai ugyanis számos esetben nem mernek panaszt tenni).

Denise Price, a belfasti Queen’s Egyetem (Queen’s University Belfast) munkatársa arról tartott előadást, hogy munkáltatóként hogyan mozdítható elő a nemek közötti egyenlőség, és az egyetem nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó kezdeményezésének, illetve programjának (Queen’s Gender Initiative) részleteit ismertette.

Frederique Ast a francia Jogok Védője (Defender of Rights) szervezet képviseletében, a szervezet vizsgálatának eredményeit osztotta meg a résztvevőkel. A francia szervezethez ugyanis több panasz is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a férfi jelöltek jelentkezését a kozmetikusképző intézetek rendre elutasítják. A vizsgálat alá vont kozmetikusképző helyek számos érvet előadtak, melyek közül a leglényegesebbnek a vizsgálata azt a kérdést vetette fel, hogy mások személyiségi jogának (privacy) védelme vajon indokául szolgálhat-e a férfiak kozmetikusképzésből történő kizárásának, vagyis a férfi nemhez tartozás alapján a hátrányos megkülönböztetésnek. A kozmetikusképző intézmények arra hivatkoztak, hogy például a jellemzően női modelleken (a kozmetikustanulók párban gyakorolnak) végzett intim gyantázás technikájának elsajátítása közben mások személyiségi jogai sérelmet szenvedhetnek. A szervezet a releváns nemzetközi és európai jogi környezet áttanulmányozását követően arra a meggyőződésre jutott, hogy bár a kiskorú személyek védelme és mások személyiségi jogának tiszteletben tartása elfogadható, mint legitim cél, a férfiak teljes kizárása azonban nem megy át az arányosság tesztjén, a kozmetikusiskolák gyakorlata tehát diszkriminatív. Ezért a szervezet a férfiak teljes kizárását jelentő gyakorlat megváltoztatása érdekében javaslattal élt mind az érintett kozmetikusképző intézmények, mind pedig az illetékes minisztérium felé.

A harmadik ülésszakot követő workshop-ok közül a hatóság munkatársa Frode Rønsberg és Maja Halm azzal foglalkozó előadásán vett részt, hogy hogyan lehet több férfi számára vonzóvá tenni az egészségügyi pályát. Az előadók a norvég Trondheim város önkormányzata által elindított projekt koordinátoraként e projekt lényegét és eredményeit ismertették a résztvevőkkel. A szóban forgó projekt a 26 és 55 év közötti munkanélküli férfiakat célozza, akik egy – állásinterjúhoz hasonló – kiválasztási folyamat eredményeként két és féléves képzésen vehetnek részt, melynek időtartama alatt ösztöndíjat kapnak és egészségügyi szakképesítést szerezhetnek. A koordinátorok bemutatták a workshop résztvevőinek a projekt kampányfilmjeit és kiemelték, hogy a közös szimbólumok (a projekt logójával ellátott ruha, bögre stb.), a közösségi élmények és a program korábbi résztvevőivel való tapasztalatcsere milyen ösztönzőleg hat a programba újonnan bekerült jelöltek számára. Az eddigi tapasztalatok szerint minden kiválasztott résztvevő többnyire kiváló eredménnyel elvégezte a képzést, és az így megszerzett szakképesítéssel az egészségügy területén rendkívül jó elhelyezkedési esélyekkel rendelkeznek.

A szeminárium a cseh ombudsmant képviselő Petr Polak és az Equinet ügyvezető igazgatója, Anne Gaspard összefoglalójával, illetve záró üzenetével ért véget.

 

Budapest, 2016. június 3.

Készítette: dr. Lukovics Adél